Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5129

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures

kapitaalbelegging
monetaire crisis
financieel verlies
Kringloopfonds
obligatie
speculatiekapitaal

Chronologie

30/12/2011 Verzending vraag
10/9/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3117

Vraag nr. 5-5129 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Kringloopfonds dat heden in vereffening is, werd door de federale overheid opgericht op 13 mei 2003. Het is een coŲperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk. De opdracht en doelstellingen van het Fonds waren duidelijk omschreven binnen enerzijds de wettelijke bepalingen en anderzijds in de statuten van de vennootschap. Meer specifiek stelde het Kringloopfonds zich als doel "elke vorm van tussenkomst ten voordele van organisaties of ondernemingen die tot de sociale en duurzame economie behoren, met name de participatie in het kapitaal en /of het verstrekken van leningen".

Om deze opdracht in te vullen beschikte het Fonds over een bedrag van maximum Ä 75 miljoen, waarbij het gebruik maakte van leningen of van de uitgifte van obligaties op naam met staatswaarborg met een looptijd van minimum vijf jaar. Eind 2009 bleek het kringloopfonds te hebben belegd in toxische producten van KBC, de ondertussen beruchte Collateralized debt obligations (CDO's), die zwaar werden getroffen door de financiŽle crisis en aldus moest het fonds in 2009 de 25,5 miljoen die daarmee gepaard ging integraal afboeken. Daarnaast slikte het fonds in 2008 ook een minderwaarde van 1,3 miljoen op een belegging van 3 miljoen euro die het deed bij Fortis. In mei 2011 bleek dat het Kringloopfonds van de financiŽle groep KBC een afwijzend antwoord gekregen om een schadevergoeding te krijgen voor waardeloos geworden herverpakte kredieten. Als vereffenaar werd het Participatiefonds aangesteld. Ook diverse al of niet beursgenoteerde bedrijven moesten zware minwaarden boeken op beleggingen van KBC in CDO's. Ook zij kregen nul op rekwest wat betreft een eventuele schadevergoeding. Vele van hen aanvaardden het standpunt van de bank niet en aldus werden diverse rechtszaken opgestart om de door hen geleden schade te recupereren. Op 30 augustus maakte KBC bekend dat ze een schikking bereikten met de Amerikaanse kredietverzekeraar MBIA via hun dochter in de Kaaimaneilanden. KBC was klant bij deze obligatieverzekeraar (MBIA) voor zijn portefeuille herverpakte bedrijfsobligaties (CDO's) en leed hierop zware verliezen. KBC wilde niet kwijt hoe groot de schikking was.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte ministers en staatssecretaris:

1) Kan de bevoegde minister aangeven op hoeveel de totale minwaarde wordt begroot wat betreft de beleggingen die het kringloopfonds deed bij diverse banken en dit sinds 2003? Is het fonds reeds vereffend?

2) Kan hij aangeven of er heden reeds juridische procedures tot schadevergoeding zijn opgestart jegens de bank om de geleden schade te recupereren gezien diverse mede gedupeerden reeds procedures hebben opgestart voor de rechtbank? Zo ja, kan dit worden toegelicht en is men bereid tot het aanvaarden van een schikking? Zo neen, waarom werden nog geen procedures opgestart gezien het verlies toch groot is en het geld van de belastingbetaler betreft alsook gezien andere gedupeerden wel procederen? Graag een uitvoerige toelichting en stand van zaken.

3) Gezien de desbetreffende bank klaarblijkelijk een schikking heeft bereikt in het dossier MBIA lijkt het logisch dat deze proportioneel wordt verdeeld over de diverse gedupeerden en aldus moet ook de vereffenaar van het kringloopfonds hiervan een deel terugzien. Kan de bevoegde minister toelichten of dit het geval is en zo ja, op hoeveel wordt dit begroot? Zo neen, waarom niet en wordt dit eventueel betwist?

4) Kan gedetailleerd worden toegelicht hoeveel euro's de schatkist inclusief de kosten van vereffening tot op heden definitief heeft verloren?

5) Kan de bevoegde minister toelichten of de federale overheid rechtstreeks of onrechtstreeks via overheidsbedrijven of fondsen nog andere minwaarden heeft moeten boeken op CDO's sinds 2008 en zo ja, om hoeveel gaat het en waar werd de minwaarde geboekt?

Antwoord ontvangen op 10 september 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen. 

Ik verwijs naar het antwoord van 6 februari 2012 van de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging, aan wie u deze vraag eveneens hebt gesteld onder het nummer 5-5128.