Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5073

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie

Transit illegalen - Verminderen aanzuigeffect zeehavens - Vergroten opvangcapaciteit illegalen - Verlengen detentieduur

illegale migratie
controle van de migraties
sociale voorzieningen
politiek asiel
verwijdering
asielzoeker

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
21/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3095

Vraag nr. 5-5073 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Oostende vormt steeds meer een transitgebied voor illegalen die naar Groot-BrittanniŽ willen. De toevloed zorgt voor steeds meer problemen. Zowel lokaal als nationaal zullen binnenkort zware inspanningen worden gedaan om dit fenomeen terug te dringen. Zonder uw medewerking is dit echter onvoldoende. Aan het huidige tempo zullen de scheepvaartpolitie en de lokale politie van Oostende tegen het einde van 2011 ongeveer 2 300 transitillegalen hebben aangetroffen. Dat is een absoluut record. 95,4 % van deze illegalen krijgt van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een bevel om het grondgebied te verlaten. De meeste blijven echter rondhangen in Oostende en trachten alsnog de oversteek naar Groot-BrittanniŽ te maken. Deze acties hebben maar zin als er meer opvangplaatsen komen voor illegalen in de gesloten centra. Ook moet de duur van detentie worden verlengd.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd:

1) Bent u bereid bijkomende inspanningen te doen wat betreft het voorzien van voldoende opvangplaatsen voor illegalen en dit met het oog op een effectiever ontradingsbeleid naar Nederlands voorbeeld? Zo ja, kan u dit concreet toelichten? Zo neen, kan u aangeven waarom niet en welke andere oplossingen u voor ogen heeft?

2) Bent u bereid de transit-illegalen met het oog op identificatiedoor de DVZ langer vast te houden? Ik denk hierbij in eerste aan een minimumperiode van ťťn week. Zo ja, kan u dit gedetailleerd toelichten en heeft u concrete plannen om deze detentieduur uit te breiden naar het Nederlandse voorbeeld? Zo neen, waarom niet en welke alternatieven schuift u naar voor?

3) Kan u aangeven in hoeverre u bereid bent om de beschikbare opvangplaatsen illegalen in eerste instantie te gebruiken voor verwijderbare illegalen en dit om het ontradend effect te verstreken? Zo ja, wordt dit heden geÔmplementeerd en kan u dit cijfermatig toelichten? Zo neen, waarom niet en kan u dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 21 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

  1. De plaatsen in de centra worden zo efficiënt mogelijk gebruikt. Ik ben voorstander van de oprichting van een centrum voor personen die een gevaar vormen voor de openbare orde. Een dergelijk centrum beantwoord aan onze noden enerzijds aangezien deze doelgroep bijzonder moeilijk op te vangen is in het bestaande groepsregime van de gesloten centra en anderzijds omdat zo de centra ontlast worden en zo meer opvangplaatsen ontstaan.

  2. Indien zeer moeilijk te identificeren personen lang worden vastgehouden heeft dit uiteraard een impact op het aantal effectief verwijderde personen. Hoe sneller de doorstroming, hoe efficiënter de plaatsen kunnen gebruikt worden. Vandaar dat Dienst Vreemdelingenzaken in de mate van het mogelijke vóór de opsluiting van een vreemdeling tracht vast te stellen wie hij is en waar hij vandaan komt. Deze pre-identificatie gebeurt zo veel mogelijk, zowel voor gevangenen als voor de personen die opgevolgd worden in het kader van een vrijwillig vertrek (Sefor). Dit verkort het verblijf in een gesloten centrum en zal de doorstroming in de centra verbeteren en het aantal verwijderingen doen stijgen. Indien de identificatie bij een eerste vasthouding wordt opgestart, komt het geregeld voor dat de persoon wordt vrijgesteld omdat hij niet snel kan geïdentificeerd worden, maar dat de autoriteiten van zijn land van herkomst zijn identiteit of nationaliteit (geruime tijd) nadien bevestigen. Indien betrokkene in dit geval opnieuw wordt aangetroffen, zal de verwijdering daarentegen snel kunnen worden uitgevoerd.

  3. Er bestaan verschillende prioriteiten bij de vasthouding, de voornaamste zijn, de personen die op frauduleuze of onrechtmatige wijze trachtten binnen te komen en geweigerd worden aan de grens, in overeenstemming met het regeerakkoord wordt voorrang gegeven aan personen die zich schuldig hebben gemaakt aan feiten tegen de openbare orde en de asielzoekers die moeten overgebracht worden in toepassing van de Dublin-verordening. Het is evident dat Dienst Vreemdelingenzaken gemakkelijk identificeerbare vreemdelingen sneller en efficiënter kan verwijderen. Gezien het beperkte aantal plaatsen in de gesloten centra moeten keuzes gemaakt worden: een moeilijk identificeerbare of moeilijk verwijderbare vreemdeling zal dan minder snel in een gesloten centrum terecht komen.