Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4979

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Japan - Walvisvangst - Arrestatie van activisten - Internationale Walviscommissie

Japan
zeevisserij
walvis
ecologische beweging
rechten van de mens
gespecialiseerde instelling van de VN

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-656

Vraag nr. 5-4979 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een commissie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) heeft Japan op de vingers getikt voor de arrestatie van en het proces tegen activisten die in Japan zijn opgepakt voor het aan de kaak stellen van de verduistering van walvisvlees. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek vangt Japan jaarlijks nog een duizendtal walvissen per jaar.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Heeft de minister er kennis van genomen dat een commissie van de VN-Mensenrechtenraad Japan op de vingers heeft getikt voor de arrestatie van en het proces tegen de activisten die in Japan zijn opgepakt voor het aan de kaak stellen van de verduistering van walvisvlees?

2) Onderschrijft hij het oordeel van die VN-commissie dat de arrestatie van de activisten onterecht en oneerlijk is en bovendien strijdig met diverse artikelen uit de Universele Verklaring van de rechten van de mens, die Japan ook ondertekend heeft? Zo ja, welke conclusies verbindt hij hieraan wat betreft onze relatie tot Japan?

3) Kan hij aangeven wanneer de eerstvolgende consultatie in het kader van de dialoog op het gebied van mensenrechten met Japan plaatsvindt?

4) Is hij bereid op de hoger aangehaalde consultaties en in het kader van andere contacten met Japan, bijvoorbeeld wanneer (actie tegen) de walvisjacht ter sprake komt, de Japanse regering te laten weten dat hij zich schaart achter de commissie van de VN-Mensenrechtenraad in zijn veroordeling van het proces tegen de activisten?

5) Hoe staat onze regering tegenover de walvisvangst voor wetenschappelijk onderzoek en welk standpunt verdedigt ons land in de International Whaling Commission (IWC)? Kan de minister tevens aangeven welke initiatieven ons land heeft ondernomen om andere landen te overtuigen de walvisvangst stop te zetten?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

1. De Commissie van de Mensenrechtenraad in Genève waar u in uw vraag naar verwijst is eigenlijk de Werkgroep inzake willekeurige detentie. Deze werkgroep geeft zogenaamde “adviezen”. De arrestatie gevolgd door de aanhouding door de Japanse politie van twee Greenpeace activisten (de heren Junichi Sato en Toru Suzuki, op 20 juni 2008 gearresteerd) werden door de werkgroep op 1 september 2009 als willekeurig gekwalificeerd en in strijd met de bepalingen in artikelen 18, 19 en 20 van de Universele Verklaring van de Mensenrechten en artikelen 18 en 19 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten waarvan Japan partij is.

2. Ik ben het volledig eens met de beslissing van de bovenvermelde werkgroep. Dit zal echter de goede relatie die wij in ons eigen belang met Japan willen onderhouden, niet veranderen.

3. De laatste Europese unie (EU)-Japan dialoog over de mensenrechten werd op 8 oktober 2011. gehouden. Deze dialoog is tweejaarlijks en de volgende ronde zal dan ook in de eerste helft van 2012 plaats grijpen. De exacte datum van de volgende sessie werd nog niet vastgesteld.

4. België heeft meerdere malen een aantal gezamenlijke diplomatieke demarches ondernomen met partners als Australië, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk om de Japanse regering te vragen om met de walvisjacht te stoppen en we zullen ons engagement in deze richting blijven volgen.

5. België roept op tot het behoud van het moratorium op de commerciële walvisvangst en de afschaffing van de jacht voor wetenschappelijke doeleinden. Ons land heeft daarom tegen de uitbreiding van de quota voor de jacht gestemd.

België, lid van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) sinds 2004, verzet zich ten opzichte van de zogenaamde wetenschappelijke walvisvangst van Japan en handhaaft daarom haar geleidelijke afschaffing. We spelen al lang een voortrekkersrol in de versterking van de beschermingsmissie van de IWC en hebben altijd gepleit voor de invoering van niet-dodelijke maatregelen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Deze jacht gebeurt ook in een beschermd gebied, nl. de Zuidelijke Oceaan.