Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-490

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 3 december 2010

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Daklozen - Opvang - Winterperiode - Coördinatie

dakloze
sociale voorzieningen

Chronologie

3/12/2010 Verzending vraag
6/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-490 d.d. 3 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoewel de organisatie van opvang voor dak- en thuislozen een bevoegdheid is van de gemeenschappen, speelt de staatssecretaris voor Armoedebestrijding op verschillende vlakken een coördinerende rol. Bovendien voorziet hij al enkele jaren in extra financiële middelen ter versterking van de winterplannen voor de opvang van daklozen in de grote steden. In december 2009, toen er enkele weken lang erg lage temperaturen werden gemeten, bleek al snel dat de geleverde inspanningen onvoldoende waren om voor alle dak- en thuislozen een onderkomen voor de nacht te garanderen.

Er werden in die periode, in overleg met de andere betrokken actoren, bijkomende maatregelen genomen om de problemen die zich voordeden, op te lossen. Zo werden bijkomende middelen vrijgemaakt, werd in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en de provinciegouverneurs beslist de Civiele Bescherming in te schakelen om daklozen te vervoeren naar de opvangplaatsen die door het Belgische leger ter beschikking werden gesteld, werden een aantal openbare gebouwen (waaronder treinstations) tijdens de nacht opengesteld,…

Ondertussen is de nieuwe winterperiode aangebroken. Ook dit jaar wordt gevreesd voor problemen en een tekort aan opvangplaatsen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Is de opvang van daklozen al geëvalueerd op basis van de problemen en knelpunten die zich vorig jaar voordeden?

a) Zo ja, wat waren de belangrijkste resultaten van die evaluatie?

b) Zo neen, waarom niet?

2) Zijn de winterplannen voor de huidige winterperiode al klaar? Zo ja, kan de staatssecretaris mij een kopie van alle plannen bezorgen?

a) Welke waren de belangrijkste aandachtspunten bij het uitwerken van de nieuwe winterplannen?

b) Op welke manier draagt hij bij tot het uitwerken van deze nieuwe winterplannen?

c) Welke maatregelen worden genomen of zullen worden genomen om de problemen die zich afgelopen winter voordeden te voorkomen?

d) Op welke manier werd bij de voorbereidingen rekening gehouden met de noodzakelijke afstemming van de tijdelijke winterplannen op de permanente initiatieven in de thuislozenzorg, zodat de tijdelijke noodopvangmaatregelen de permanente initiatieven niet verstoren?

3) Welke maatregelen werden genomen of zullen nog worden genomen om het beleid rond de opvang van daklozen dat door de verschillende overheden en andere actoren gevoerd wordt beter op elkaar af te stemmen?

4) Er waren de voorbije jaren een aantal pijnpunten in de samenwerking tussen het Belgisch leger en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en organisaties die instaan voor de opvang van de daklozen.

a) Welke initiatieven werden genomen om de samenwerking vanaf dit jaar te verbeteren? Welke resultaten heeft dat opgeleverd?

b) Werden er oplossingen gevonden voor het probleem van begeleiding ( gespecialiseerd personeel) van de daklozen in de opvangplaatsen die door het Belgische leger ter beschikking worden gesteld en, zo ja, welke?

c) Vorige winter werd de civiele bescherming ingeschakeld om de daklozen te vervoeren naar de opvangplaatsen die door het Belgisch leger ter beschikking werden gesteld. Zal de civiele bescherming die taak in de toekomst structureel opnemen in het kader van de winterplannen?

I. Zo ja, kan de staatssecretaris de bepalingen van die overeenkomst toelichten?

II. Zo neen, werd voor dit praktisch probleem een andere oplossing gevonden? Welke?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

In antwoord op haar vragen:

 1. De Staatssecretaris heeft de winterplannen niet a posteriori geëvalueerd. Voordat een nieuw plan van start gaat, is er evenwel steeds een ronde tafel om het te optimaliseren. Op de laatste ronde tafel, die heeft plaatsgevonden op 3 november 2010, waren mijn kabinet, vertegenwoordigers van de drie gewesten, de voornaamste actoren op het terrein van de vijf grootsteden die een subsidie van ons departement hebben ontvangen (Relais Sociaux van Charleroi en Luik, Samu te Brussel en de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) van Gent en Antwerpen) en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) aanwezig.

  Ondertussen heeft de IMC “Integratie in de samenleving” op 21 maart 2011 een werkgroep opgericht, onder mijn voorzitterschap, die juist het uitvoeren van een meer geïntegreerd beleid voor de bestrijding van dakloosheid, met inbegrip van de winterplannen, tot doel heeft.

 2. De winterplannen 2010 werden in het tweede semester van 2010 bij de administratie ingediend. De volgende bedragen worden voor het winterplan 2010-2011 toegekend:

  a) De voornaamste elementen die in aanmerking werden genomen voor het uitwerken van het plan 2010-2011 zijn de continuïteit en het instaan voor een waardige opvang.

  b) De Staatssecretaris steunt het winterplan financieel.

  c) De afspraken werden in een vroeg stadium gemaakt en er is bijkomende opvang gecreëerd in Brussel voor asielzoekers.

  d) De plannen waren gebaseerd op de plaatselijke initiatieven die op federaal niveau gecoördineerd werden. Het plan werd “bottom-up” uitgewerkt.

  Op federaal niveau stelt Defensie bepaalde kazernes open en deelt materieel uit, maar dit is slechts één gedeelte van de winterplannen, en niet voor het ganse grondgebied. Voor bijkomende informatie over dit gedeelte, verzoek ik u contact op te nemen met minister De Crem.

 1. Binnen de IMC Integratie in de samenleving is er een werkgroep actief. Samen met alle betrokken regeringen en ministers wordt gezocht naar afstemming en optimalisering van de winterplannen.

 2. a) De voorwaarden gesteld door Defensie blijven ook de komende winter dezelfde.

  b) Er bestaat thans geen structurele overeenkomst met de Civiele Bescherming.