Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4767

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gehandicapte

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
6/9/2013Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1439

Vraag nr. 5-4767 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elk beleid dat op gelijke kansen is gericht, beoogt een optimale participatie van mensen met beperkingen aan het maatschappelijke leven in het algemeen en aan de arbeidsmarkt in het bijzonder. Om die essentiŽle doelstelling te halen mag worden verwacht dat alle overheden een inspirerend voorbeeld geven en een voortrekkersrol spelen. Dat kan onder meer door een proactief en expliciet personeelsbeleid dat prioriteiten vastlegt en concrete instrumenten ontwikkelt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

1) Hoeveel mensen met een beperking, zowel absoluut als relatief, zijn binnen hun competenties tewerkgesteld bij de beleidscellen, het ministeriŽle secretariaat en de administratieve eenheden? Wat is de verdeling op basis van het soort beperking (fysiek, sensorisch, mentaal, Ö)? In welke functies en op welke niveaus zijn die mensen tewerkgesteld? Hoe evolueerde die kwalitatieve en kwantitatieve aanwezigheid in de periode 2006 -2010? Hoe evalueert de eerste minister die ontwikkeling?

2) Heeft de eerste minister specifieke initiatieven genomen om meer mensen met beperkingen aan te werven in de beleidscel, het secretariaat en de administratieve eenheden? Zo ja, welke initiatieven en wat was het effect? Zo niet, waarom heeft hij geen initiatief genomen?

3) Plant hij nog specifieke initiatieven? Zo ja, welke, wanneer en met welke doelstellingen en verhoopte effecten?

Antwoord ontvangen op 6 september 2013 :

1/ In het kader van mijn bevoegdheden mobiliteit : 

1. Wat de telling van het aantal personen met een “beperking” betreft, delen mijn diensten me mee dat de enige cijfers die momenteel werden opgeslagen, de cijfers zijn die het aantal personen dat zich binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer als gehandicapt heeft aangemeld, weergeven. Op 1 januari 2012 ging het hierbij om 33 personen. 

Uitgaande van de onderverdeling die de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) hierbij hanteert, telt de FOD :

Als we dit volgens het niveau bekijken, stemt dit overeen met 4 niveaus A (concipiërende functies), 1 niveau B en 10 niveaus C (ondersteunende en administratieve functies), en 18 niveaus D (logistieke functies). 

Sinds enkele jaren bespeurt men een kwalitatieve ontwikkeling. Tussen 2006 en eind 2011 werden 3 personen met een handicap aangeworven: 1 attaché / niveau A (2006), 1 technisch deskundige / niveau B (2010) en in 2011 ook 1 administratief assistent / niveau C. In de loop van 2011, heeft een medewerker in dienst zich spontaan laten erkennen als persoon met een handicap. 

Deze positieve ontwikkeling is het resultaat van acties die de stafdienst Personeel en Organisatie heeft ondernomen. Deze dienst blijft zich verder inspannen om de acties van het diversiteitsplan tot een goed einde te brengen. Het jaar 2010 en 2011 waren grotendeels gewijd aan acties om personen met een handicap te werven. 

2. De cel Diversiteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een actieplan diversiteit voor de FOD opgesteld. Dit plan streeft de verwezenlijking van een bepaald aantal doelstellingen betreffende de indienstneming en integratie van de gehandicapte persoon na. Enkele acties, zoals de invoering van een specifieke aanwervingsprocedure voor personen met een handicap of de aanpassing van de werkposten, zijn reeds verwezenlijkt of worden nog verwezenlijkt. 

3. Een nieuw diversiteitsplan 2012-2013 word gelanceerd. Ook dit plan bevat handicapgerelateerde doelstellingen en acties 

2/  hierbij de gevraagde informatie voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

1.        Eind 2011 waren er 24 personen met een handicap werkzaam bij de FOD Volksgezondheid op een totaal van 1126 medewerkers. Sommige van die personen (2) – die een handicap hebben met een verlies van zelfredzaamheid van 12 punten – tellen dubbel in de berekening van de ‘quota’s’. Dit komt dus neer op 2,40 % van onze medewerkers. 

De verdeling ziet er als volgt uit :

Handicap:

 

Visuele handicap

2

Auditieve handicap

5

Motorische handicap

11

Intellectuele handicap

1

Overige

6

 

 

2006

2009

2010

2011

Niveau A

2

3

5

4

Niveau B

1

2

2

2

Niveau C

2

7

8

10

Niveau D

9

7

9

9

Hier hebt u de evolutie voor de jaren 2006-2011 van het aantal personen met een handicap dat in dienst werd genomen.  

Jaar

Aantal personen met een handicap

%

2006

14 personen/1346

1,04 %

2007

14 personen/1320

1,06 %

2008

26 personen/1313

1,97 %

2009

16 personen /1261

1,26 %

2010*

24 personen/1298

2,10 %

2011*

25 personen/1126

2,40 %

* dossiers die dubbel tellen in FTE: verlies van autonomie van 12 punten.

2.    Wij zijn niet op de hoogte van de initiatieven die de eerste minister in 2011 genomen heeft. 

3.    Om te streven naar de voorgeschreven 3% werden een aantal acties ondernomen :

a)    de inschrijving in de gegevensbank Wheelit ;

b)    de specifieke begeleiding van nieuwe medewerkers met een handicap ;

c)    een mediacampagne om onze FOD aantrekkelijk te maken, meer bepaald wat het onthaal van personen met een handicap betreft.

d)    het systematisch (en zoals altijd al het geval is geweest) aanpassen van de werkposten voor diegenen die dat wensen. Dit jaar hebben wij een werkpost aangepast voor een persoon met visuele problemen en werd een post met een apparaat voor spraakherkenning aangepast voor een persoon met motorische problemen.

Sta ons toe twee aspecten te benadrukken :

a)    de moeilijkheid om personeel te vinden in de specifieke reserves.

b)    niet alle kandidaten wensen als ‘persoon met een handicap’ vermeld te worden in de gegevensbank van Selor. Niet iedereen wenst gebruik te maken van positieve discriminatie.

Het penaliseren van de FOD’s die het quotum niet halen zou dan ook niet correct zijn; een betere oplossing zou zijn om de personen met een handicap ertoe aan te zetten zich toch als dusdanig bij Selor in te schrijven en de FOD’s te helpen bij de inrichting van de werkposten.  

3/ Voor wat materie "Energie" betreft, is de vraag van het geachte lid dezelfde als de vraag nr. 5-1439 die op 23 februari 2011 aan mijn voorganger, de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie, voor dezelfde referentieperiode gesteld werd. 

Ik verwijs bijgevolg wat de materie "Energie" betreft naar het antwoord dat toen door mijn voorganger werd gegeven. 

4/  Voor mijn Beleidscellen en secretariaten betreft : 

Voor zover mij bekend, zijn er geen personen met een handicap die op mijn kabinet werken.