Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4681

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenis - Dendermonde - Aanvang bouwwerken - Vertraging

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
bouwvergunning
klacht inzake bestuurlijke geschillen
administratieve rechtspraak

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
12/9/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2792

Vraag nr. 5-4681 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende procedures voor de Raad van State en de Raad voor vergunningsbetwistingen maken de geplande start van de bouwwerken aan de nieuwe gevangenis in Dendermonde, gepland in het najaar van 2012, bijzonder twijfelachtig. De auditeur bij de Raad van State bracht een negatief advies uit met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een aantal actiegroepen overweegt nog bijkomende klachten neer te leggen, vooral over de ontsluiting van de gevangenis en de bijhorende wegeniswerken.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat de geplande aanvang van de bouwwerken voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde (voorzien oktober 2012) wordt bedreigd en dat er wellicht vertraging zal optreden? Hoe schat hij deze vertraging in, met welke effecten op de globale planning voor de nieuwe gevangenissen?

2) Kon deze vertraging niet worden voorzien en vermeden?

3) Kan hij waarborgen dat de verwachte vertraging niet zal uitmonden in een procedureslag die jarenlang kan aanslepen en waardoor de planning voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde hopeloos verwordt?

4) Voorziet hij ook bij de bouw van andere gevangenissen dergelijke vertragingen? Zo ja, welke en waar en omwille van welke redenen?

Antwoord ontvangen op 12 september 2012 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.