Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4658

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van het personeel - Sancties

strafgevangenis
zwarte handel
gevangenispersoneel

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
13/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2286

Vraag nr. 5-4658 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is algemeen geweten dat er binnen de muren van alle gevangenissen een uitgebreide zwarte markt bestaat. Een overheidsrapport uit 2009 stelt nogmaals dat binnen de gevangenismuren allerlei drugs overvloedig circuleren. Uit de enquête blijkt dat 36,1 % van de gevangenen drugs gebruikt. Een minimale inschatting, want dit percentage gaat over de gevangenen die dat zelf verklaren.

Een groot deel van het smokkelwaar zou worden binnengebracht door bezoekers. Maar hoe zit dat met het personeel en de bewakers? Vandaar heb ik de volgende vragen:

1) Welke maatregelen gelden voor personeelseden met betrekking tot de bestrijding van smokkelarij? Wordt het personeel bij het binnengaan telkens gecontroleerd op smokkelwaar? Op welke wijze gebeurd dit? Meent de geachte minster dat deze maatregelen voldoende sluitend zijn?

2) Wat is de procedure wanneer een personeelslid wordt betrapt met smokkelwaar (zowel legale of als illegale voorwerpen en goederen)? Welke gevolgen worden hieraan gegeven?

3) Is smokkel door het personeel een veelvoorkomend probleem? Kan hij een indicatie geven over de omvang van deze problematiek? Beschikt hij of cijfers en gegevens en kan hij mij deze bezorgen?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2012 :

  1. De veiligheidsregels die gelden voor de bezoekers worden ook toegepast op het personeel. De personeelsleden moeten worden geregistreerd en gecontroleerd. Zij worden onderworpen aan metaaldetectie en de bagage wordt met röntgenstralen gecontroleerd.

    Telkens wanneer de directeur het nuttig acht voor de veiligheid, kan hij de bagage steekproefsgewijs manueel laten controleren, zowel bij het betreden als bij het verlaten van de gevangenis.

    Ingeval een personeelslid tijdens een dergelijke controle weigert zijn zak te openen, kan de directeur verbieden dat die zak in de gevangenis wordt binnengebracht. Bovendien kan aan iedere persoon die weigert zich aan de voorziene controles te onderwerpen de toegang tot de gevangenis worden geweigerd.

  2. Als een personeelslid de regels inzake de voorwerpen die in de gevangenis mogen worden binnengebracht overtreedt, kan hem de toegang tot de gevangenis worden geweigerd, in afwachting van een tuchtprocedure.

    Als blijkt dat een personeelslid een illegaal voorwerp bij zich heeft (drugs, wapen, etc...) worden de bevoegde autoriteiten daarvan op de hoogte gebracht.

  3. Er zijn geen cijfers beschikbaar om deze vraag te beantwoorden.