Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4654

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Fouilleren van bezoekers op smokkelwaar - Procedure bij betrapping - Sancties

strafgevangenis

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
24/12/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2268

Vraag nr. 5-4654 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs bezocht een kennis de gevangenis van Gent in het kader van een rondleiding. Aan de ingang werd het gezelschap gecontroleerd op verboden voorwerpen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een metaaldetector. Een metaaldetector ontdekt natuurlijk geen drugs of wapens vervaardigd uit kunststof. Bij navraag hierover bij de directeur bleek dat het de cipiers niet is toegestaan iemand te fouilleren aan de ingang.

Nu hoop ik dat de directeur dit slecht verwoordde, of dat mijn kennis dit verkeerd begreep, want dit lijkt me toch zeer sterk. Daarom heb ik de volgende vragen:

1) Welke veiligheidsmaatregelen gelden er voor bezoekers aan de gevangenis? Over welk instrumentarium beschikken de cipiers om bezoekers te controleren? Klopt het dat het de cipiers niet is toegestaan om een bezoeker te fouilleren? Zo ja, op welke wijze wordt er dan voorkomen dat er niet-metalen verboden voorwerpen worden binnengesmokkeld? Meent de geachte minster dat de huidige veiligheidsmaatregelen voor bezoekers voldoende sluitend zijn?

2) Welke procedure geldt wanneer een bezoeker wordt betrapt met smokkelwaar (zowel legale of als illegale voorwerpen en goederen)? Welke gevolgen worden hieraan gegeven?

3) Is smokkel door bezoekers een veelvoorkomend probleem? Kan hij een indicatie geven over de omvang van deze problematiek? Beschikt hij of cijfers en gegevens en kan hij mij deze bezorgen?

Antwoord ontvangen op 24 december 2012 :

  1. De controle aan de ingang van de gevangenis gebeurt door metaaldetectie toegepast op personen. De directeur kan het bezoek tevens afhankelijk stellen van de vastlegging van de beeltenis van de bezoeker, van een voorafgaand onderzoek van de door de bezoeker meegebrachte voorwerpen of substanties of van een onderzoek aan de kledij van de bezoeker op de aanwezigheid van voorwerpen of substanties die de orde of de veiligheid in het gedrang kunnen brengen.

    Het onderzoek aan de kledij bestaat erin dat de bezoeker alle voorwerpen uit zijn zakken moet halen, de armen en de benen moet spreiden opdat de de kledij snel kan worden afgetast. Dit onderzoek gebeurt na beslissing van de directeur indien er geïndividualiseerde aanwijzingen zijn dat een gewone controle niet volstaat of onmogelijk is.

    De bezoeker deponeert de bagage die niet bestemd is voor de gedetineerde in een afsluitbare kast. De bagage voor de gedetineerde wordt overhandigd aan de portier en daarna door het personeel gecontroleerd.

  2. Als een bezoeker de regels inzake de voorwerpen die in de gevangenis mogen worden binnengebracht overtreedt, kan de directeur van de gevangenis besluiten dat die bezoeker de gedetineerde enkel nog in een individuele spreekplaats kan zien of, ingeval de bezoeker geen bloed- of aanverwante van de gedetineerde is, de bezoektoelating intrekken. Als blijkt dat een bezoeker illegale voorwerpen bij zich heeft (drugs, wapens, etc..) worden de bevoegde autoriteiten daarvan op de hoogte gebracht.

  3. Dergelijke cijfers zijn niet beschikbaar.