Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4337

van Liesbeth Homans (N-VA) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Antwerpen - Arresthuis - Politiediensten - Impact en gevolgen

overbrenging van gedetineerden
Antwerpen
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
politie
gemeentepolitie

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
3/8/2012 Rappel
26/10/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-4337 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De ministerraad besliste op 2 december 2011 principieel dat het nieuwe Antwerpse arresthuis op de site van de oude Rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg (Wilrijk) gebouwd zal worden. Tegen 2016 moet het arresthuis in Wilrijk klaar zijn en moet deze het arresthuis in de Begijnenstraat vervangen. Deze beslissing zal echter heel wat gevolgen hebben voor de politiediensten.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1) In welke mate werden u (en uw voorganger) en uw departement betrokken bij de principiële keuze voor de voormalige Rijkswachtkazerne te Wilrijk als locatie voor het nieuw te bouwen arresthuis? Wat was het advies hieromtrent van Binnenlandse Zaken? Blijft u achter de keuze van de ministerraad staan, gezien uw huidige functionele bevoegdheid?

2) Op de Wilrijkse site (voormalige Rijkswachtkazerne) aan de Boomsesteenweg zijn verschillende diensten aanwezig. Ik denk hierbij aan het Crisis- en Informatiecentrum (beter bekend als de 112-centrale), de speciale eenheid POSA (Pelotons Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie), het Interventiekorps en de juridische sectie van de wegpolitie. Wat gaat er met deze diensten gebeuren? Verhuizen deze diensten integraal indien er een arresthuis op de site van de voormalige Rijkswachtkazerne in Wilrijk gebouwd gaat worden? Waar gaan de huidige "Wilrijkse" diensten gehuisvest worden? Zullen zij bij andere Antwerpse politiediensten (Federale gerechtelijke politie, lokale recherche,…) gevoegd worden? Wanneer zullen de diensten die momenteel in Wilrijk gehuisvest zijn verhuizen? Graag ook een overzicht van het aantal personeelsleden (per dienst) dat momenteel in Wilrijk (site voormalige Rijkswachtkazerne) tewerkgesteld wordt én voorzien werd daar te werken.

3) Aanvankelijk was men van plan zeshonderd bijkomende manschappen van de federale politie op de site in Wilrijk te huisvesten, waarom is men van deze piste afgestapt?

4) Bent u van mening dat het eventuele samenvoegen van de lokale en federale politie op één locatie, spanningen met zich mee kan brengen, gezien ondermeer de zeer verschillende budgetten waarover zij kunnen beschikken?

5) De afdeling Overbrengingen van de Lokale Politie Antwerpen staat samen met het Veiligheidskorps in voor het bewaken en begeleiden van gevangenentransporten. Hoeveel manschappen telt de Lokale Politie Antwerpen afdeling Overbrengingen vandaag? Waar zijn ze momenteel gestationeerd? Hoeveel manschappen telt het Veiligheidskorps dat instaat voor de transporten van de Antwerpse gevangenen (Begijnenstraat)? Is het personeelskader van het Veiligheidskorps vandaag volledig ingevuld?

6) De gevangenen worden door het personeel van de Antwerpse politie en het Veiligheidscorps niet alleen naar de rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen overgebracht, maar ook naar de andere rechtbanken verspreid over het ganse land. Tevens staat de afdeling Overbrengingen in voor de gerechtelijke uitleveringen en de humanitaire uithalingen. Hier wordt onder verstaan de bewaking en begeleiding van de gevangenen naar een ziekenhuis.

Kunt u mij zeggen hoeveel transporten/begeleidingen/… er in 2010 en 2011 plaatsvonden onder begeleiding van de Antwerpse politie en/of Veiligheidscorps en dit onder meer richting Justitiepaleis en/of de politionele diensten? Graag ook telkens de vermelding transport binnen of buiten het gerechtelijk arrondissement Antwerpen het aandeel per dienst (dienst Overbrengingen / Veiligheidscorps).

Welke bezetting is er nodig per transport?

7) Op de site in Wilrijk zou nu toch een voorpost van de Brandweer komen. Waarom kon dit vroeger niet en nu wel? Over hoeveel manschappen zou het hier gaan? Wanneer moet deze voorpost operationeel zijn? Wat is de kostprijs van de voorpost? Wat wordt hun werkingsgebied?

8) Op basis van welke argumenten werd destijds gekozen voor de site van de oude Rijkswachtkazerne (Wilrijk) als locatie voor de POSA en de bijkomende plaatsing van ongeveer 600 manschappen van de federale politie?

9) Werd bij de keuze (door de ministerraad) voor het bouwen van het arresthuis op de locatie van de oude Rijkswachtkazerne wel voldoende rekening gehouden met transportkosten, veiligheidsrisico's, efficiëntiewinsten,…?

10) Kunt u alle argumenten geven waarom niet werd gekozen voor de locatie naast het nieuwe Justitiepaleis (Vlinderpaleis) of de omgeving ervan (Petroleum Zuid,…)? Graag ook uw adviezen hieromtrent.

11) Wanneer zullen de werken aangevat worden (afbraak kazerne, bouw arresthuis,…)?

12) Wanneer zal het nieuw te bouwen arresthuis in gebruik genomen kunnen worden?

13) Op welke manier was het Antwerpse stadsbestuur en het district Wilrijk betrokken bij de voorbereidende gesprekken en de uiteindelijke beslissing onder meer wat betreft de nieuwe locatie voor de federale politie? Graag een overzicht van alle gesprekken hieromtrent en de uitkomsten ervan.

14) Hoe zit het met de veiligheid voor omwonenden indien men het arresthuis bouwt pal in een woonwijk met 10 000 bewoners (Valaar)? En wat met de verkeersafwikkeling aldaar (bezoekers, transporten,…)?

15) Welke diensten zullen nog een plek vinden op de site in Wilrijk?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

De fasering van de verhuis van de op de site te Wilrijk gehuisveste diensten van de Federale Politie is nog bepaald.  

Het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van Antwerpen zal weliswaar verhuizen naar een gebouw van de Brandweerdiensten. 

Voor het overige verwijs ik u naar de bevoegdheid van mijn collega’s de minister van Justitie en de Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen.