Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-417

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 24 november 2010

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Armoedebestrijding - Transversaal beleid - Federale aandachtsambtenaren

armoede
sociaal beleid

Chronologie

24/11/2010 Verzending vraag
15/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-417 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Vlaanderen werkt men in het kader van het armoedebestrijdingsbeleid al een aantal jaren met zogenaamde aandachtsambtenaren. Elke minister van de Vlaamse regering duidt daarbij voor het departement waarvoor hij of zij de bevoegdheid draagt, een ambtenaar aan die in het departement instaat voor de follow-up van de inspanningen rond armoedebestrijding.

Als deel van hun taakomschrijving nemen de aandachtsambtenaren deel aan het Permanent Armoedeoverleg (PAO), zowel aan het verticale als het horizontale PAO, en werken ze mee aan de voorbereiding, de follow-up en uitvoering van het Vlaams Actieplan (VAP) Armoedebestrijding.

Het project geeft via deze weg mee vorm aan het transversale beleid rond armoedebestrijding en is in Vlaanderen een groot succes gebleken. De federale regering heeft in december 2009 beslist om dit initiatief ook in de federale overheid te ontwikkelen.

Graag had ik de stand van zaken vernomen van dit initiatief:

1) Kan de staatssecretaris de bepalingen van het federale initiatief voor de aanstelling van aandachtsambtenaren toelichten?

2) Hoeveel aandachtsambtenaren zullen worden aangeduid en in welke overheidsdiensten zullen ze actief zijn?

3) Welke taakomschrijving krijgen de aandachtsambtenaren?

4) Aan welke vormen van overleg zullen de aandachtsambtenaren deelnemen?

5) Zullen de aandachtsambtenaren een rol spelen bij de voorbereiding, follow-up en uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding en, zo ja, op welke manier?

6) Kan de staatssecretaris de timing meedelen waarbinnen dit initiatief gerealiseerd zal zijn?

Antwoord ontvangen op 15 juli 2011 :

1. Om, op korte termijn, de opvolging van het Federaal Plan Armoedebestrijding ook op administratief niveau te verankeren werd er in 2010 het initiatief genomen om te starten met een netwerk van federale ambtenaren met een bijzondere aandacht voor armoede in de verschillende federale overheidsdiensten. Op de ministerraad van 17 december 2009 werd namelijk beslist dat elke minister / staatssecretaris een ambtenaar binnen zijn administratie zou aanstellen die belast is met de opvolging van het Plan. De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie kreeg hierover de coördinerende bevoegdheid. De opvolging van het Plan werd in de werking van het netwerk ingebed.

Het Netwerk van federale armoedeambtenaren kreeg ook als opdracht om op lange termijn een inclusief en federaal armoedebeleid te realiseren in constante samenspraak met de verschillende federale administraties. Bedoeling was dus ook om met de oprichting van dit permanent ambtenarennetwerk de strijd tegen de armoede structureel in de federale instellingen en organisaties in te bouwen. Het federaal netwerk armoedeambtenaren kwam in 2010 bijeen op 31 maart, 28 mei en 10 september.

Dit netwerk kwam ondermeer samen over de volgende thema’s : opvolging van het federale plan armoedebestrijding, het Europese jaar van de strijd tegen de armoede, de Belgische prioriteiten inzake armoedebestrijding tijdens het Europese Voorzitterschap van de Europese unie en het project “Tewerkstelling van Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Insluiting bij de federale overheidsdiensten”. Het Netwerk federale armoedeambtenaren plant voor 2011 nog een opleidingsdag over het armoedebeleid in het algemeen en in het bijzonder over de armoedebestrijding op het federale niveau.

2. Op de ministerraad van 17 december 2009 werd beslist dat elke minister / staatssecretaris een ambtenaar binnen zijn administratie aanstelt die belast is met de opvolging van het Plan.

3. De leden van het federaal netwerk armoedeambtenaren hebben voornamelijk een beleidsondersteunende functie gericht op de structurele administratieve verankering van het Federaal Plan Armoedebestrijding. Mogelijke taken zijn onder andere: (1) de opvolging van de evolutie en de uitvoering van het Federaal plan Armoedebestrijding m.b.t. de maatregelen die betrekking hebben op het specifieke beleidsdomein van de leden, (2) het begeleiden van hun departement bij het uitvoeren van de maatregelen van het Federaal plan Armoedebestrijding die betrekking hebben op haar beleidsdomein, (3) het formuleren van beleidsadviezen rond armoedebestrijding, (4) het sensibiliseren van het departement rond het beleid armoedebestrijding in het algemeen, (5) het ontwikkelen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie inzake armoedebeleid…

4. Bedoeling is dat het federaal netwerk armoedeambtenaren periodiek (3-maandelijks) samenkomt onder de coördinatie van de POD Maatschappelijke Integratie.

5. Zie antwoord op vraag 1.

6. Het is de bedoeling om het netwerk structureel te verankeren om zo de werkzaamheden van het netwerk de legislaturen te laten overstijgen en om het vrijblijvende karakter van het netwerk op te heffen. De resolutie betreffende de armoedebestrijding (aangenomen door de Commissie voor de sociale aangelegenheden van de Senaat op 7 juni 2011) benadrukt het belang om de werking van dit netwerk inderdaad structureel te verankeren.