Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3951

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
gereduceerde prijs
armoede
laag inkomen
OMNIO
officiële statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
10/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-260

Vraag nr. 5-3951 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een laag inkomen hebben dikwijls, wegens de te hoge kosten, geen privévervoer en maken daarom veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer. Vanuit de overtuiging dat mobiliteit een basisrecht is, werd in het kader van de huidige beheersovereenkomst 2008-2012 tussen de overheid en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de verplichting tot tariefverlaging doorgevoerd voor mensen die in armoede leven. Om te bepalen wie recht heeft op deze tariefverlaging wordt het OMNIO-statuut gebruikt. Personen die in aanmerking komen, kunnen via het ziekenfonds een aanvraag indienen. Om aan deze tariefverlagingen te kunnen voldoen, ontvangt de NMBS 2,3 miljoen euro bovenop de jaarlijkse exploitatievergoeding.

Het Federaal Plan Armoedebestrijding (voorstel 55) vermeldt dat er aandacht gaat naar de informatieverstrekking door de NMBS over de extra verkeersvoordelen voor houders van het OMNIO-statuut, waarbij tevens " alles in het werk wordt gesteld om dit extra voordeel zo snel mogelijk automatisch toe te kennen ".

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personen maakten in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010 gebruik van de verhoogde tegemoetkoming volgens het OMNIO-statuut, met een opsplitsing naar gewest?

2) Bent u van oordeel dat voldoende mensen die recht hebben op dit voordeel hiervan op de hoogte zijn? Welke stappen zijn ondernomen om de automatische toekenning te realiseren? Binnen welke termijn acht u dit haalbaar?

Antwoord ontvangen op 10 februari 2012 :

1.en 2. Het aantal reizigers dat in de betreffende perioden gebruik gemaakt heeft van het kortingbiljet ‘verhoogde tegemoetkoming’ is als volgt:

Elk jaar wordt echter een groeiend aantal kaarten uitgegeven. De uitgifte van deze kaarten is immers gratis. Deze worden dan ook vaak aangevraagd, maar men stelt vast dat deze uiteindelijk weinig gebruikt worden voor het reizen bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).  

De NMBS zal vanaf de tweede semester van 2012 zorgen voor een bijzonder sterke administratieve vereenvoudiging. Door middel van een nauwe samenwerking met de Kruispuntbank zal een rechthebbende niet langer de nodige papieren attesten dienen te verzamelen. Een reiziger kan zich gewoon naar het station begeven, waar online zal worden nagegaan of de persoon in kwestie recht heeft op de kortingkaart of niet.