Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3942

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afgeschafte treinen - Verstrekken van correcte informatie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
consumentenvoorlichting

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
20/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1010

Vraag nr. 5-3942 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) geen kampioen is in correcte, tijdige en duidelijke informatie is intussen een publiek geheim. Manifest foutieve informatie kan de reizigers echter in de problemen brengen. Een voorbeeld uit de praktijk toont dit aan. Een student die op 11 januari 2011 aan de Mechelse Hogeschool een examen moet gaan afleggen, krijgt via de luidsprekers in het station Baasrode-Zuid te horen dat de trein Dendermonde-Mechelen van 13.05 uur is afgeschaft. Een reden voor de afschaffing wordt niet gegeven, maar volgens informele bronnen zou de brug in Kapelle-op-den-Bos, waar de trein moet passeren, geregeld problemen veroorzaken. De betrokken student geraakt echter niet meer tijdig ter bestemming en mist dus zijn examen. Nadat hij zijn onderwijsinstelling op de hoogte heeft gebracht, verifieert die het voorval bij de NMBS. Daar beweert men echter zonder verpinken dat de betrokken trein normaal heeft gereden. Gelukkig zijn er twee andere studenten die het voorval kunnen getuigen en kan de afschaffing, mits enig opzoekingswerk via railtime, worden bevestigd. Voor hetzelfde geld zou de onderwijsinstelling bij gebrek aan bewijs de student echter niet geloofd hebben en hem verdacht hebben van het verzinnen van een smoes om uitstel te krijgen voor zijn examen.

1) Acht de minister het geoorloofd dat de NMBS manifest foutieve informatie verstrekt aan een onderwijsinstelling waardoor een student in de problemen kan worden gebracht en zijn geloofwaardigheid dreigt te worden aangetast?

2) Zal zij laten onderzoeken waarom de NMBS manifest verkeerde informatie verschafte aan een onderwijsinstelling?

3) Indien zou blijken dat het verstrekken van dergelijke foutieve informatie klopt, welke maatregelen neemt zij dan om dergelijke blunders in de toekomst te voorkomen?

4) Waarom laat de NMBS na om de reizigers te informeren over de exacte reden van de afschaffing van een trein in het algemeen en bovengenoemde trein in het bijzonder?

5) Zal de minister er bij de NMBS nogmaals expliciet op aandringen de reizigers correct, volledig en tijdig te informeren over vertragingen en afgeschafte treinen?

6) Klopt het informele verhaal dat er zich op de lijn Dendermonde-Mechelen geregeld problemen voordoen met de brug in Kapelle-op-den-Bos?

7) Zo ja, over welke specifieke problemen gaat het dan en hoe vaak hebben die problemen de afgelopen twee jaar al geleid tot het afschaffen van treinen?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2012 :

1.   2. 3. en 4. Op 11 januari 2011 reed trein 561 (voorzien vertrek in Baasrode-Zuid om 13.05 uur) niet verder dan Londerzeel omdat de trein 11 minuten vertraging opliep door problemen met het sluiten van de deuren van een andere trein in Wetteren. Dit was een ingreep in real time om de vertraging veroorzaakt door één incident in te perken en niet te laten uitdeinen over meerdere lijnen. Onderneemt de verkeersleiding geen actie dan lopen uiteindelijk veel meer reizigers vertraging op. 

Volgens de speaker werden de reizigers in Baasrode-Zuid ingelicht dat ze trein 561 konden nemen tot Londerzeel en dat ze van daaruit konden verder reizen met een andere trein tot Mechelen. Trein 561 kwam in Londerzeel aan om 13.27 uur. Trein 4 112 stopte uitzonderlijk in Londerzeel om 13.30 uur. 16 reizigers stapten in. Trein 4 112 vertrok er om 13.32 uur en kwam om 13.43 uur in Mechelen aan. De speaker herinnert zich niet of hij de reden van de gedeeltelijke afschaffing van trein 561 omriep.  

Mondelinge aankondigingen worden niet geregistreerd. Er is dus geen controlemogelijkheid. 

5. Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) streven steeds een snelle, correcte en zo volledig mogelijke informatie aan de reizigers na. De beschikbare informatie volgt steeds het real time gebeuren. De geldende richtlijnen werden herhaald. Het Regeringsakkoord bepaalt overigens dat “De NMBS-Groep verschillende doeleinden moet nastreven, en in het bijzonder: — de kwaliteit van de dienstverlening aan de reizigers verbeteren, in het bijzonder de stiptheid van de treinen en de informatie aan de reizigers”. 

6.   en 7. Op de lijn Dendermonde en Mechelen doen er zich af en toe problemen voor met de brug in Kapelle-op-den-Bos. De storingen zijn van diverse aard, mechanisch of elektrisch. 

Naargelang de aard van het defect komt zo snel mogelijk een technische ploeg van Infrabel ter plaatse en/of een technische ploeg van NV Zeekanaal. 

Tussen 1 oktober 2010 en 15 januari 2011 verstoorde een defect aan de brug 7 maal het treinverkeer.