Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3262

van Louis Ide (N-VA) d.d. 30 september 2011

aan de minister van Justitie

Instituut voor gerechtelijke opleiding - Budgetten - Verdeling

Instituut voor gerechtelijke opleiding
hogere rechtspraak
begroting
vergoedingen en onkosten

Chronologie

30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4218

Vraag nr. 5-3262 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag herneemt vraag 4-7569 die wegens het einde van de zittingsperiode niet werd beantwoord.

Vroeger werd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie voorzien in de budgetten voor studiereizen in binnen- en buitenland, colloquia, . Sedert de oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO), een tweetal jaar geleden, beslist het IGO over deze budgetten. Waarschijnlijk zijn er ook nog verschillende hoven die over een eigen opleidingsbudget beschikken (zoals het Hof van Cassatie).

Daarom heb ik volgende vragen:

1) Over welke budgetten beschikt het IGO? Hoeveel is daarvan reeds gebruikt? Kan de geachte minister mij de cijfers per jaar sinds 2007 geven?

2) Hoe worden die budgetten beheerd en welke controle is er daarop?

3) Kan hij mij een opsplitsing geven van de in punt 1 gevraagde gegevens in de groepen studiereizen binnenland, studiereizen buitenland, colloquia, ?

4) Kan hij die gegevens ook opsplitsten tussen de gebruikers, dat wil zeggen tussen het hoger kader van het IGO enerzijds en wat het IGO ter beschikking van de magistraten stelde anderzijds?

5) Welke hoven hebben nog aparte budgetten? Welke controle is er daarop? Wat is de omvang van deze budgetten? Wat werd er reeds van gebruikt?

6) Kan hij de gegevens van vraag 5 (gebruikt budget) opsplitsten in de groepen studiereizen binnenland, studiereizen buitenland, colloquia, ?