Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3145

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 september 2011

aan de minister van Justitie

Assisenjuryleden - Verzekeringen

strafrechtspraak
niet-beroepsmagistraat
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
ongevallenverzekering

Chronologie

29/9/2011 Verzending vraag
2/12/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-3145 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Leden van een assisenjury zijn niet verbonden door een arbeidscontract en vallen dus niet onder de arbeidswetgeving. Dit betekent onder andere dat verzekeringen voor de verplaatsingen naar of van de rechtbank niet automatisch van toepassing zijn. Het is ook niet helemaal zeker dat hun familiale polis dit soort van activiteiten dekt, alsook mogelijke ongevallen of ongelukken die hen overkomen tijdens hun opdracht van jurylid en waarvoor ze burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. In hun statuut (met een forfaitaire kosten- en verplaatsingsvergoeding) zijn ze sterk vergelijkbaar met vrijwilligers, waarvoor de wet voorschrijft dat er een aantal verzekeringen door de organisatie waar de vrijwilliger zijn werk vervult moeten worden afgesloten, onder andere voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en voor het transport voor of naar de plek van hun vrijwilligerswerk. Zowel vanuit een arbeids- als vrijwilligerrechterlijk perspectief mag een assisenjurylid hieromtrent een goede dekking door verzekeringen verwachten, waarvoor justitie verantwoordelijk en zelfs aansprakelijk kan worden gesteld.

Hierover de volgende vragen.

1) Vallen de assisenjuryleden onder de dekking van verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en de verplaatsingen van of naar hun juryopdracht?

2) Zo ja, voor welke dekkingen, bij welke maatschappij? Zijn de juryleden hierover ge´nformeerd? Evalueert de geachte minister deze verzekeringen als optimaal en billijk in relatie tot de opdrachten die juryleden vervullen en getoetst aan de nabije arbeids- en vrijwilligerswetgevingen?

3) Zo niet, hoe verklaart hij dit gebrek aan verzekeringen, zeker in referentie aan bijvoorbeeld de arbeidswetgeving en de vrijwilligerswetgeving? Zijn de juryleden op de hoogte dat zij niet verzekerd zijn tijdens en voor hun jurybezigheden?

4) Beaamt hij dat assisenjuryleden tijdens de uitoefening van hun opdracht over een optimale verzekering voor diverse aspecten (burgerlijke aansprakelijkheid, reisweg, rechtsbijstand) moeten beschikken? Engageert hij zich om deze noodzaak op korte termijn te waarborgen? Welke concrete engagementen wil en kan hij hier beloven?

Antwoord ontvangen op 2 december 2011 :

1. en 2. De juryleden bij de hoven van assisen vallen momenteel niet onder de dekking van een afzonderlijke verzekering noch voor de burgerlijke aansprakelijkheid noch voor de rechtsbijstand en verplaatsingen ten gevolge van hun jury-opdracht.

3. Er bestaat geen juridische grondslag om juryleden die bijvoorbeeld ten gevolge van de verplaatsing in een ongeval betrokken geraken te vergoeden.

De Dienst Gerechtskosten behandelt elke situatie afzonderlijk en vraagt aan de minister van Justitie de toestemming om de medische zorgen die aangetoond worden door de betrokkene te vergoeden.

4. Ondergetekende minister kan zich daartoe niet verbinden, gelet op het ontslag van de regering.