Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2949

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 12 augustus 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Rijbewijs - Punten - Invoering - Uitstel - ICT - Databank

rijbewijs
gegevensbank

Chronologie

12/8/2011 Verzending vraag
16/9/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2949 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de Algemene beleidsnota Mobiliteit van 25 november 2009 lezen we: "De wet van 18 juli 1990 heeft het rijbewijs met punten in BelgiŽ virtueel ingevoerd, maar de uitvoeringsbesluiten zijn nooit getroffen. Als verklaring daarvoor wordt meestal verwezen naar de informaticaproblematiek, zowel bij Justitie als Mobiliteit, om de punten op naam van de bestuurder in een centraal bestand in te schrijven.

Aangezien de centrale databank rijbewijzen in 2010 operationeel wordt en ook de andere databanken ten laatste in 2011, kan de informatisering van het rijbewijs met punten effectief worden uitgevoerd. In afwachting wordt nagegaan of de bestaande wettelijke bepalingen niet moeten worden aangepast in het licht van de buitenlandse ervaringen en worden de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten voorbereid. Aldus moet het rijbewijs met punten een feit kunnen zijn tegen 1 januari 2012."

Er wordt gewezen op de hoge preventieve en ontradende kracht van een rijbewijs met punten.

In de berichten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit over de invoering van het nieuwe rijbewijs wordt echter gezwegen over het puntensysteem.

Onze concrete vragen:

1) Heeft de geachte staatssecretaris nagegaan of de bestaande wettelijke bepalingen moeten worden aangepast?

2) Zijn of worden er ter zake uitvoeringsbesluiten voorbereid? Zo ja, wanneer zullen deze verschijnen? Zo niet, waarom niet?

3) Heeft een eventueel uitstel van het rijbewijs met punten te maken met het operationeel zijn van de centrale databank rijbewijzen en de informaticaproblematiek bij Justitie en/of Mobiliteit?

Antwoord ontvangen op 16 september 2011 :

1. Toen de wet van 18 juli 1990 tot invoering van het rijbewijs met punten werd goedgekeurd, bestond het systeem van het rijbewijs met punten alleen in Duitsland (sinds 1974), Groot-Brittannië (sinds 1982) en bepaalde Amerikaanse Staten. In dezelfde periode werkte ook Frankrijk aan een dergelijk systeem, dat in juli 1992 werd ingevoerd. Ondertussen bestaat het rijbewijs met punten in 20 van 27 Europese Unie -lidstaten, met als meest recente landen Ierland (2002), Italië (2003) en Spanje (2006).

Er werd vastgesteld dat het puntenkapitaal in de buitenlandse systemen groter is dan wat in het Belgisch systeem is voorzien. Deze werkwijze maakt het mogelijk om het toekennen van punten meer te variëren in functie van de aard van de overtreding en bovendien ook een groter aantal overtredingen te betrekken in het systeem. Deze aanpassing impliceert dat andere bepalingen betreffende het terugkrijgen van punten na een zekere tijd en dergelijke eveneens opnieuw moeten worden bekeken.

2. Zolang de wettelijke bepalingen niet zijn aangepast, kunnen de uitvoeringsbesluiten nog niet in een definitieve vorm worden gegoten.

3. Bij de operationele ontwikkeling van de Kruispuntbank rijbewijzen werd rekening gehouden met de mogelijke invoering van het rijbewijs met punten. Wanneer de overtreding definitief is afgehandeld (door betaling van een geldboete bij onmiddellijke inning of minnelijke schikking of na een veroordeling) moet, via een automatische flux, vanuit Justitie het aantal punten, dat op voorhand aan de overtreding is toegekend, worden ingeschreven op naam van de rijbewijshouder. Deze geautomatiseerde gegevensverwerking is een conditio sine qua non om het rijbewijs met punten te realiseren. De gecentraliseerde verwerking van de verkeersovertredingen zit bij Justitie op dit ogenblik nog in een experimentele fase.