Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2768

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 15 juli 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Rijbewijs - Kruispuntbank - Elektronisch rijbewijs

Europees rijbewijs
gegevensbank
overtreding van het verkeersreglement

Chronologie

15/7/2011 Verzending vraag
21/9/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2768 d.d. 15 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de "Algemene beleidsnota Mobiliteit" (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, doc 52 2225/023) wordt beschreven hoe en waarom het Europees rijbewijs ten laatste tegen januari 2013 bij ons een feit moet zijn. De Federale Overheidsdienst (FOD) mobiliteit en vervoer meldt op 20 juni 2011, bij monde van de geachte staatssecretaris aan De Standaard, dat het elektronisch rijbewijs na een jaar testen versneld wordt uitgerold. Tegen eind 2012 zouden al zo'n 500 000 nieuwe rijbewijzen moeten zijn uitgereikt.

Daaraan gekoppeld zou ook de centrale databank vanaf 2013 door politie en gerecht moeten kunnen worden gebruikt. De informatie over de bestuurder komt immers niet op de kaart, maar in die centrale databank.

De Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Belgische Privacycommissie) gaf al groen licht. De databank moet worden "gevoed" met gegevens van de FOD Binnenlandse Zaken, die moet doorgeven van wie en hoeveel onmiddellijke inningen het ontvangt, de FOD Justitie moet de minnelijke schikkingen bij het parket, "lopende" processen-verbaal (pv's) en veroordelingen ingeven.

In De Standaard van 13 mei 2011 vraagt Nikolas Vanhecke zich af of dat mogelijk zal zijn:

"'Databank en Justitie' in één zin: misschien moest u zes paragrafen geleden even in uw ogen wrijven om het te geloven. De informatisering van Justitie zit er al aan te komen sinds Windows 98. De systemen in de rechtbanken zelf zijn niet eens op elkaar afgestemd. Zal het dan lukken om de minnelijke schikkingen die de parketten treffen in één moeite door te sluizen naar de FOD Mobiliteit? Het centraal strafregister, dat de veroordelingen verzamelt, loopt nu al achter de feiten aan."

Hij verwijst ook naar de verschillende niveaus waarop de federale en lokale politie gegevens over onmiddellijke inningen bewaren.

Onze concrete vragen:

1) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de kruispuntbank van de rijbewijzen waarvoor de FOD mobiliteit en vervoer verantwoordelijk zal zijn wat betreft het beheer? Zal deze kruispuntbank tegen begin 2013 alle nodige gegevens bevatten zodat samen met de uitreiking van de nieuwe rijbewijzen ook de kruispuntbank bruikbaar zal zijn voor politie en gerecht?

2) Ieder rijbewijs dat in België wordt afgegeven, zal in de kruispuntbank geregistreerd worden. Zullen in deze kruispuntbank, bij de omruiling van een buitenlands rijbewijs voor een Belgisch, ook de gegevens van het buitenlandse rijbewijs worden bijgehouden?

3) Wordt het op deze manier mogelijk een zicht te krijgen op het aantal ongevallen veroorzaakt door mensen die een buitenlands rijbewijs omruilden voor een Belgisch, en waarvan bijgevolg de kennis van de verkeersregels en de wegcode, noch de rijvaardigheid werden getest via een examen?

4) Zullen in deze kruispuntbank ook gegevens in verband met de verzekering van de voertuigen worden bijgehouden?

5) Klopt het dat de federale wegpolitie haar onmiddellijke inningen bijhoudt per provincie en de lokale politie op gemeentelijk niveau, en dat de FOD Binnenlandse Zaken niet van plan is die gegevens te centraliseren? Op welke wijze zullen deze gegevens dan in de kruispuntdatabank terecht komen?

6) Zullen deze gegevens van politie en justitie dagelijks worden bijgewerkt en/of aangevuld? Zo niet, op welke basis zal de input van gegevens gebeuren? Hoe lang zal het duren vooraleer bijvoorbeeld een verbod tot sturen in deze databank zal zitten?

Antwoord ontvangen op 21 september 2011 :

1) De kruispuntbank rijbewijzen heeft op dit ogenblik een link met het Rijksregister om de identiteitsgegevens, de foto en de handtekening van de burger op te zoeken. Er lopen onderhandelingen voor de automatische overdracht van de attesten medische geschiktheid via het e-healthplatform. Deze koppeling wordt voorzien in de eerste helft van 2012.

Ook de resultaten van de theoretische en praktische examens in de rijexamencentra zullen in 2012 elektronisch uitgewisseld worden en dit voor alle categorieën.

Voor de betere uitwisseling van de gegevens betreffende de vervallenverklaringen loopt een test met enkele pilootarrondissementen, waaronder Antwerpen en Luik.

Het gaat hier over de gegevens van vervallenverklaringen van het recht tot sturen, uitgesproken door de politierechtbanken. Indien deze testen de garantie geven dat de overgemaakte gegevens correct en betrouwbaar zijn, zal dit worden uitgerold over heel België.2) In de kruispuntbank worden de Belgische rijbewijzen alsook de geregistreerde Europese rijbewijzen opgeslagen. De gegevens van de niet-Europese rijbewijzen worden niet ingevoerd. Dit is identiek aan de huidige situatie.

3) De kruispuntbank rijbewijzen bevat enkel de gegevens betreffende het rijbewijs. Deze gegevens kunnen eventueel gekoppeld worden met gegevens aangaande ongevallen in het kader van onderzoek.

4) Er worden enkel gegevens over het rijbewijs bijgehouden.

5) De politie zal in de toekomst alle gegevens in de kruispuntbank rijbewijzen on-line kunnen raadplegen. Het is de bedoeling dat zij eveneens de onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs zal kunnen invoeren op lokaal vlak. Er zijn zowel tussen politie en justitie als tussen Mobiliteit en Justitie bindende afspraken nodig in dit verband.

6) De gegevens zullen online worden ingevoerd en dus op elk moment de werkelijke situatie weergeven. De flows van Justitie worden op dagelijkse basis bijgewerkt.