Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2653

van Richard Miller (MR) d.d. 30 juni 2011

aan de minister van Landsverdediging

Aanwezigheid van Belgische speciale strijdkrachten in Ivoorkust

Ivoorkust
strijdkrachten in het buitenland

Chronologie

30/6/2011 Verzending vraag
9/8/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-841

Vraag nr. 5-2653 d.d. 30 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds enkele maanden zouden sommige leden van de SFG, de Belgische Special Forces Group, aanwezig zijn in Ivoorkust. De FOD Buitenlandse Zaken heeft inderdaad in volle politieke crisis het inzetten van een tiental leden van de special forces in dat land aangekondigd. Nochtans werd de juiste reden van die beslissing niet gepreciseerd. De minister van Landsverdediging is daarover erg discreet gebleven. Luitenant-generaal Michel Singelť, hoofd van de dienst communicatie van het leger, heeft overigens verklaard: "Het beleid van Defensie houdt in dat niet wordt gecommuniceerd over operaties van onze special forces" De enige informatie die ons tot nu toe heeft bereikt over de redenen van het inzetten van de special forces komt van de Belgische ambassadeur in Ivoorkust, de heer Dirk Verheyen. Die verklaarde dat de soldaten daar zijn om hem persoonlijk te beschermen.

Wij maken ons zorgen over de veiligheid van onze soldaten op missie in het buitenland, wat ook de aard ervan is. Opdat wij de inzet van die troepen in die risicozone zouden kunnen ondersteunen, menen wij dat het noodzakelijk is dat de leden van de Senaat op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Belgische soldaten die in Ivoorkust worden ingezet.

Ik heb volgende vragen:

1) Wat is het juist aantal leden van de Belgische special forces in Ivoorkust?

2) Sinds wanneer zijn zij daar aanwezig?

3) Waaruit bestaat juist hun opdracht ter plaatse? Kunt u ons uitleggen wat hun dagelijkse bezigheden zijn?

4) Meent u dat de veiligheid van onze soldaten wordt of werd bedreigd? Waren ze al bij gevechten betrokken sinds hun aankomst in Ivoorkust?

5) In het geval Belgische onderdanen die in Ivoorkust wonen in gevaar zouden zijn, kunnen de SFG-leden hen dan ongehinderd evacueren? Bestaat er al een uitgewerkt evacuatieplan?

6) Wanneer zal volgens u het inzetten van de special forces worden beŽindigd?

Antwoord ontvangen op 9 augustus 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Tengevolge van een genomen beslissing door de regering in lopende zaken in december 2010, werden 12 militairen ontplooid in het kader van een Forward Security Team met als opdracht het beschermen van zowel de Belgische ambassade als de diplomatieke vertegenwoordiging. Negen militairen bevonden zich in het gebouw van de ambassade, twee militairen waren belast met het vergaren van inlichtingen in het kader van CIMIC en één militair bevond zich in het hoofdkwartier van de Franse strijdkrachten. De gebruikelijke rotatie voor de detachementen in operatie werd toegepast.

Aangezien de veiligheidssituatie is verbeterd en de Belgische ambassade nooit een direct doelwit is geweest van agressie, heeft het departement van Buitenlandse zaken beslist om vanaf begin augustus geen gebruik meer te maken van de bescherming van het “Détachement d’Agents de Sécurité”.

Tenslotte verwijs ik het geachte lid naar mijn antwoord op de vraag nr 3860 van de heer Theo Francken op datum van 4 april 2011.