Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2526

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 14 juni 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Gemengde inbreuken - Toepassing van de taalwetgeving

gemeente
administratieve sanctie
taalgebruik
geldboete

Chronologie

14/6/2011 Verzending vraag
19/8/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2525

Vraag nr. 5-2526 d.d. 14 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken stelde in antwoord op de parlementaire vraag nr. 7087 in Commissievergadering nr. 51-618 (Kamer, Integraal verslag, Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene zaken en het Openbaar Ambt, blz. 25 tot 27) dat voor gemeentelijke administratieve sancties die enkel administratief sanctioneerbaar zijn, de taalwetten in bestuurszaken in alle stadia van de afwikkeling van de GAS-procedure van toepassing is.

Voor ons is het evenwel onduidelijk welke taalregeling, de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken of de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, toepasselijk is in geval van toepassing van gemeentelijke administratieve sancties die betrekking hebben op gemengde inbreuken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Kan de geachte minister mij, voor elk stadium dat zich mogelijk kan voordoen bij het opstellen en de afhandeling van een gemeentelijke administratieve sanctie die tot de categorie van de gemengde inbreuken behoort, meedelen welke taalregeling van toepassing is?

Antwoord ontvangen op 19 augustus 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Ik kan mij grotendeels aansluiten bij het antwoord dat reeds door mijn voorganger gegeven werd op de vraag 7087 en waarnaar in de actuele vraag ook wordt verwezen.

Het feit dat het hier gaat om een gemengde inbreuk, maakt mijns inziens immers geen verschil uit. Een gemengde inbreuk is immers een inbreuk die ofwel via gerechtelijke weg ofwel via administratieve weg kan afgehandeld worden. Als geopteerd wordt voor de administratieve afhandeling (via de gemeentelijke administratieve sancties), dan is voor de administratieve procedure de wet op het taalgebruik in bestuurszaken van toepassing, net zoals voor een louter administratieve inbreuk.

Het enige verschilpunt is het proces-verbaal dat aan de basis ligt van de administratieve procedure : als het gaat om een gemengde inbreuk, betreft het eigenlijk een strafrechtelijk proces-verbaal. Met betrekking tot een dergelijk proces-verbaal is de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken van toepassing (gebruik der talen bij het vooronderzoek en het onderzoek in strafzaken). Bij het opstellen van het proces-verbaal zal dan ook met deze wetgeving moeten rekening gehouden worden.