Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2500

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 9 juni 2011

aan de minister van Justitie

Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tussenpersonen voor mensenhandel - Bestraffing van de opdrachtgevers

mensenhandel
misdaadbestrijding

Chronologie

9/6/2011 Verzending vraag
26/9/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2499

Vraag nr. 5-2500 d.d. 9 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011 " vermeldt het voorstel, te implementeren door de geachte minister van Justitie en de geachte minister van Werk, voor de redactie van een tekst over de bestraffing van de opdrachtgevers, die gebruik maken van tussenpersonen op het vlak van mensenhandel.

1) In welke mate, op welke wijze en wanneer werd deze tekst geconcretiseerd?

2) Hoe werd deze tekst opgevolgd en omgezet in beleidsvoering?

3) Hoe evalueert de geachte minister de concretisering van dit voorstel? Worden hieromtrent nog bijkomende maatregelen gepland?

Antwoord ontvangen op 26 september 2011 :

1) Het ontwerp van wet betreffende de strijd tegen de uitbuiting door arbeid en tot invoering van een stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de ondernemer is erop gericht het verschijnsel van uitbuiting door arbeid in het kader van mensenhandel in zijn geheel aan te pakken door te voorzien in sancties op het vlak van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid die de opdrachtgever die voordeel haalt uit dit soort arbeid in het geding betrekken.

Krachtens het ontwerp van wet wordt immers de opdrachtgever gestraft die weet of zou moeten weten dat werknemers worden tewerkgesteld door een ondernemer in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid in de zin van artikel 433quinquies, § 1, 3°, van het Strafwetboek.

Met het ontwerp van wet wordt eveneens een stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de ondernemer ingevoerd indien hij weet of zou moeten weten dat deze werknemers tewerkstelt in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid. In dit kader, verplicht het ontwerp van wet de strafrechter, die de opdrachtgever en de ondernemer of de onderaannemer veroordeelt, om hen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de betaling van de schulden van de ondernemer of de onderaannemer.

Het ontwerp van wet is uitgewerkt en gefinaliseerd door een ad hoc werkgroep, samengesteld uit leden van de Dienst Strafrechtelijk Beleid, de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, de magistratuur, de FOD Werkgelegenheid en de diensten van de sociale inspectie. De beleidscellen van de ministers van Justitie, Werkgelegenheid en de Staatsecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding hebben de tekst goedgekeurd. Het is echter niet bediscussieerd in een interkabinetwerkgroep, gezien het feit dat de verkiezingen van 13 juni 2010 de bevoegdheid van de regering hebben beperkt tot lopende zaken.

2) Deze vraag is zonder voorwerp.

3) Deze vraag is zonder voorwerp.