Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2321

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 12 mei 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop

politie
niet dodelijk wapen
gemeentepolitie

Chronologie

12/5/2011Verzending vraag
20/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2320

Vraag nr. 5-2321 d.d. 12 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Flash balls zijn rubberen ballen met een diameter van 6,7 cm die afgeschoten worden met een soort super riotgun en die met een felle lichtflits exploderen. Vandaar de naam " flash " wat flits betekent. De " soft " rubberen ballen zijn dermate samengeperst dat ze keihard aanvoelen. Wordt eveneens geladen met een soort cartridge maar dan zitten daar rubberen ballen in met een kaliber van 44 millimeter. Momenteel heerst er in Frankrijk een grote controverse omdat de politie aldaar het wapen te pas en te onpas gebruikt waarbij burgers ernstige en blijvende letsels oplopen, vooral aan het hoofd en de ogen.

Een Franse officiële deontologische commissie stelt meerdere ernstige incidenten vast (Rapport de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)). Zij stellen dat het risico op zware letsels zeer groot is.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen voorgelegd:

1) Kan u aangeven of bij ons de politiediensten op lokaal of federaal niveau alsook de speciale eenheden reeds over deze zogenaamde flash balls beschikken? Zo ja, kan u gedetailleerd aangeven over hoeveel wapens het gaat, bij welke diensten alsook welke richtlijnen van toepassing zijn wat betreft het inzetten van deze wapens?

2) Bent u op de hoogte van de controverse in Frankrijk over deze wapens en hoe reageert u op dit rapport? Hoe beïnvloedt dit uw visie op het aankoopbeleid inzake flash balls en de eventuele richtlijnen over de inzet van deze wapens?

3) Heeft u weet van politiediensten die deze wapens wensen aan te schaffen? Zo ja, welke diensten wensen deze aan te schaffen en waarvoor?

4) Zijn deze wapens vrij te koop in Frankrijk? Kan u aangeven wat de stand van zaken is in ons land? Kunnen particulieren ook hier dergelijke wapens vrij aanschaffen? Zo ja, behoeft dit geen strengere reglementering?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De reglementering inzake de bewapening van de geïntegreerde politie plaatst de flash balls onder de bijzondere bewapening. De verwerving en het gebruik van dit wapen moeten voorafgaandelijk worden toegestaan door mijn ambt op basis van een afdoende gemotiveerde aanvraag en mits naleving van strikte regels waaronder de nominatieve aanwijzing van elk personeelslid dat gemachtigd wordt tot het dragen van het wapen en het voorafgaandelijk volgen van een opleiding. Het behoud van die machtiging is afhankelijk van het volgen van specifieke trainingen en van de naleving van de voorwaarden die zijn gesteld bij de aflevering van de machtiging.

Op dit ogenblik beschikt geen enkel politiekorps over flash balls en werd daartoe evenmin een aanvraag ingediend.

De toekenning van een dergelijk wapen aan de politiediensten wordt op dit ogenblik niet overwogen.

Ik ben niet op de hoogte van een controverse over deze wapens in Frankrijk. De Franse wetgeving voorziet twee categorieën van flash balls.

De eerste is voorbehouden aan de veiligheidsdiensten “les forces de l’ordre” en de andere kan bekomen worden door particulieren, mits het afleggen van een verklaring bij de politionele “police nationale” of de militaire “gendarmerie nationale” overheden en van het bestaan van een legitieme reden.

In België zijn de wapens gebruikt voor het voortstuwen van de flash balls vuurwapens die volgens de wapenwet niet in het bezit van particulieren mogen zijn, behoudens een door de gouverneur afgeleverde machtiging voor het bezit van dit wapen.

Voor nadere informatie verwijs ik u naar het antwoord van mijn collega van Justitie.