Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2181

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 april 2011

aan de minister van Justitie

Hormonenmaffia - Vrijspraak in grootschalig onderzoek - Beleid - Vermogensonderzoeken

hormoon
zwarte handel
dierenarts

Chronologie

29/4/2011Verzending vraag
9/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2182

Vraag nr. 5-2181 d.d. 29 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Kortrijkse correctionele rechtbank liet onlangs zes dierenartsen vrijuit gaan voor illegale handel in hormonen en geneesmiddelen. De correctionele rechtbank verklaarde de strafvordering onontvankelijk omdat de zaak te lang heeft aangesleept en de tenlasteleggingen in de dagvaarding te vaag omschreven waren. Door deze uitspraak valt een grootschalig onderzoek naar de hormonenmaffia in het water waarbij tachtig agenten werden ingezet om op zevenentwintig plaatsen huiszoekingen uit te voeren.

Uiteraard respecteer ik het vonnis van de rechtbank maar deze uitspraak is bijzonder verontrustend gezien ik reeds vorig jaar via diverse schriftelijke vragen en een eigen voorstel van resolutie de noodklok luidde over dit nieuwe fenomeen binnen de hormonenmaffia, namelijk de zogenaamde autostradedierenartsen. Ik verwijs naar uw antwoord op een eerdere schriftelijke vraag (4-5682) waarin u mijn bezorgdheid deelde. U stelde toen dat er zeven dossiers over autostradedierenartsen hangende waren bij het gerecht. Van de zeven dossiers die toen liepen tegen deze autostradedierenartsen bij het gerecht was er nog geen enkele definitief veroordeelt. Deze vrijspraak toont aan dat we de slag op het terrein aan het verliezen zijn.

Graag had ik dan ook een antwoord bekomen op volgende vragen:

1) Kan u gedetailleerd aangeven welke lessen u en de onderzoekers trekken uit het in het water vallen van een zeer uitgebreid onderzoek naar autostradedierenartsen? Kan u toelichten waarom de tenlastelegging zo lang aansleepte en meent u niet dat de strijd tegen hormonen meer manschappen behoeft? Zo neen, waarom sleepte het dossier zo lang aan?

2) Werd er in dit dossier een vermogensonderzoek uitgevoerd en / of een witwasonderzoek? Zo ja, wat waren hiervan de resultaten? Zo neen, waarom niet?

3) Kan u aangeven hoeveel manuren er in dit onderzoek zijn gegaan en dit zowel wat betreft de politie-inzet gezien de vele huiszoekingen alsook wat betreft de inzet van parket en andere diensten? Kan u deze cijfers toelichten? Zo u geen cijfers kan geven, waarom niet en kan u andere cijfers geven over de totale inzet in het onderzoek en de kostprijs?

4) Kan u gezien deze vrijspraak aangeven hoeveel dossiers tegen autostradedierenartsen heden nog hangende zijn voor het gerecht gezien u in een vorige schriftelijke vraag (4-5682) aangaf dat er zeven dossiers hangende waren?

5) Hoe gaat u het fenomeen van de autostradedierenartsen efficiŽnter aanpakken en kan u dit uitvoerig toelichten gezien de directe implicaties voor de volksgezondheid? Kan u dit zeer gedetailleerd toelichten?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2011 :

Op grond van de inlichtingen die mij door het College van Procureurs-generaal en de Multidisciplinaire Hormonencel werden overgemaakt, kan ik de volgende elementen van antwoord meedelen.

Antwoord vraag 1

Hiervoor verwijs ik u graag naar het antwoord op parlementaire vraag nr. 4086 uitgaande van de heer Flor Van Noppen.

Antwoord vraag 2

Er werd een vermogensonderzoek gedaan en een bijzondere verbeurdverklaring gevorderd voor een bedrag van 222 002,39 euro lastens de betrokken BVBA.

Antwoord vraag 3

Er zijn geen cijfers beschikbaar vermits er geen registratie gebeurt van de uren inzet van een parket per dossier.

Antwoord vraag 4

Heden zijn er vier dossiers van autostradedierenartsen hangende bij het gerecht.

Antwoord vraag 5

Hiervoor verwijs ik u graag naar het antwoord op parlementaire vraag nr. 4086 uitgaande van de heer Flor Van Noppen.