Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2170

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 april 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen

BTW - onroerende financieringshuur - Ge´nvesteerd kapitaal - Bijhorend terrein

huurkoop
onroerend eigendom
BTW

Chronologie

21/4/2011Verzending vraag
6/6/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2170 d.d. 21 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Overeenkomsten van onroerende financieringshuur zijn onderworpen aan de btw voor zover ze voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 44, ž3, 2░ b) W.Btw en het Koninklijk Besluit nr. 30 dd. 29 december 1992.

Artikel 1, 4░ van dit Koninklijk Besluit stelt als voorwaarde dat, bij het verstrijken van het tijdvak van vijftien jaar bedoeld in artikel 9, van het Koninklijk besluit nr. 3, van 10 december 1969, het totale bedrag van de periodieke huurprijzen die door de leasingnemer moeten worden betaald, het de leasinggever moet mogelijk maken het "ge´nvesteerd kapitaal" integraal weder samen te stellen.

In de Circulaire nr. AOIF 10/2007 (ET 109.976) dd. 12 april 2007 heeft de btw-administratie het begrip "ge´nvesteerd kapitaal" als volgt toegelicht:

"45. Met het begrip "ge´nvesteerd kapitaal" in de zin van deze bepaling wordt bedoeld het geheel van de door de leasinggever gedane kosten, exclusief btw, voor het verkrijgen, oprichten of omvormen van het gebouw (of voor de verkrijging van de zakelijke rechten die er betrekking op hebben) dat het voorwerp is van de overeenkomst inzake onroerende financieringshuur, met uitsluiting evenwel van de aankoopprijs van de grond (of van de prijs betaald voor het verwerven van de noodzakelijke zakelijke rechten op deze grond) en van de bijkomende kosten die niet bezwaard zijn met btw en die rechtstreeks verbonden zijn met de verwerving van die grond (notariskosten, registratierechten, enz.).

46. Het ge´nvesteerde kapitaal omvat derhalve, onder andere, alle andere kosten zoals studiekosten (marktstudie, studiekosten van ingenieurs, landmeters en architecten, enz.) die de verkrijging of de oprichting van het gebouw voorafgaan, de vergoedingen van makelaars en lasthebbers tussengekomen bij het verwerven van het terrein of het gebouw, of de zakelijke rechten die er betrekking op hebben, evenals de prijs van de oprichting of de verwerving van de volle eigendom van het gebouw of van de noodzakelijke zakelijke rechten op het gebouw."

Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk dat de leasinggever, onder toepassing van de notie "bijhorend terrein" zoals bedoeld in artikel 1, ž9, 2░ W.Btw, de eigendom van de grond (of de noodzakelijke zakelijke rechten erop) verworven heeft onder toepassing van de btw.

1. Kan de Minister verduidelijken hoe, met ingang van 1 januari 2011, dit begrip "ge´nvesteerd kapitaal" dient te worden ge´nterpreteerd?

2. Geldt volgens de Minister nog steeds dat bijkomende kosten, die niet bezwaard zijn met btw (zoals bijvoorbeeld notariskosten) doch wel betrekking kunnen hebben op "bijhorende grond" die verworven werd met betaling van btw, niet tot het "ge´nvesteerd kapitaal" behoren? Kan u dit uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2011 :

De vraag van het geachte lid heeft betrekking op de belaste levering van een nieuwbouw en het bijhorend terrein bedoeld in artikel 1, § 9, van het BTW-Wetboek aan een onderneming die gespecialiseerd is in onroerende financieringshuur of zogenaamde onroerende leasing, met het oog op het toestaan van een onroerende financieringshuur in de zin van artikel 44, § 3, 2°, b, van het BTW-Wetboek door laatstgenoemde (met andere woorden verkrijging met BTW van het gebouw en bijhorend terrein door de leasinggever overeenkomstig de gespecificeerde aanwijzingen van de toekomstige leasingnemer om door die leasingnemer in de uitoefening van zijn werkzaamheid als belastingplichtige te worden gebruikt).

In dat geval maakt de aankoopprijs exclusief BTW van het bijhorend terrein in de zin van artikel 1, § 9, van het BTW-Wetboek (of de prijs exclusief BTW betaald voor het verwerven van de noodzakelijke zakelijke rechten op het bijhorend terrein) deel uit van het "geïnvesteerd kapitaal" in de zin van artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit nr. 30 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur. De bijkomende kosten die de leasinggever in eigen naam en voor eigen rekening maakt en die rechtstreeks verbonden zijn met de verwerving van het bijhorend terrein (of met de verwerving van de noodzakelijke zakelijke rechten op het bijhorend terrein), maken daarentegen geen deel uit van voormeld "geïnvesteerd kapitaal" voor zover het gaat om niet met BTW te belasten kosten.