Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2150

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 21 april 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Openbaar ambt - Mandaatfuncties - Betere afstemming van de functiewegingen

overheidsapparaat
ambtenaar
hoger kader
loon

Chronologie

21/4/2011 Verzending vraag
18/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2150 d.d. 21 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het relatieve verlies aan aantrekkingskracht van "lagere" mandaatfuncties leidt ertoe dat ze moeilijk ingevuld raken of dat ze al bij voorbaat niet worden opengesteld voor selectie. Een aantal mandaathouders nam na een tijd zelfs vrijwillig ontslag uit hun functie en verkoos hun eerdere functie van niveau A terug op te nemen. Dit deed zich bijna uitsluitend voor bij mandaathouders n-2. Als reden hiervoor vermeldden zij hunverloningspeil dat, al dan niet na een bevordering binnen niveau A, niet beter was dan hun wedde binnen dat niveau. Wanneer dit wel nog hoger was, verkozen de betrokkenen om andere redenen toch terug te keren naar de functie in niveau A, bijvoorbeeld omdat het evaluatiesysteem van niveau A hen beter leek.

Management- of staffuncties kunnen slechts bij mandaat worden ingevuld indienzij een bepaald functiegewicht hebben, vastgesteld op basis van een functieweging. Deze functieweging is ook bepalend voor het loon van de mandaathouder. Door de matiging van de lonen van de managers in 2004 is de loonsverhouding tussen de hogere ambtenaren en sommige mandaathouders verstoord. In eenbelangrijk aantal gevallen overstijgt de wedde van adviseurs-generaal van klasse A5 zelfs deze van de mandaathouders die in de onderste weddebanden werden ingeschaald terwijl ze er nochtans hiërarchisch boven staan. Voor een adviseur-generaal bedraagt de maximumwedde: € 66.780, voor mandaathouders is minimumloon€ 51.973,35 (allebei volgens spilindex 138,01).

Om een betere integratie van de mandaatfuncties in de hiërarchie van de administratie te realiseren, beveelt het Rekenhof aan de functiewegingen vanniveau A en deze van de mandaatfuncties op elkaar af te stemmen, zoals overigens in de beleidsnota 2010 van de minister wasaangekondigd.

In een brief van 17 december 2010 aan het Rekenhof merkt de Minister op: "Zoals mijn diensten hebben opgemerkt in het kader van het onderzoek van het voorontwerp van verslag, werden onder de vorige regering voorstellen tot hervorming van de reglementen geformuleerd. Deze hebben nochtans niet tot een consensus geleid, omdat de regering ontslag heeft genomen." Deze voorstellen tot hervorming omvatten volgens dezelfde brief ook de afstemming van de functiewegingen.

1. Werd tenminste over deze afstemming van de functiewegingen reeds consensus bereikt?

2. Werd over dit punt reeds een concrete aanpassing van het reglement uitgewerkt?

3. Zo ja, welke herzieningen werden dan voorgesteld? Zijn de nieuwe minimum- en maximumlonen daarin reeds voorzien?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde informatie mee te delen.

1. Ja, er was een volledig akkoord over dit punt.

2. De consensus leidde tot de opmaak van een ontwerp tot aanpassing van de regelgeving. De effectieve invoering van wijzigingen aan het mandaatsysteem werd evenwel doorkruist door de lopende zaken en de globale aanpassing van de regelgeving werd dientengevolge niet goedgekeurd en niet geïmplementeerd.

3. Er was voorzien de managementfuncties en de functies van niveau A te wegen met dezelfde wegingsinstrumenten. Zo zou men een meer coherent systeem bekomen.