Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2076

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 12 april 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Vormings- en onderwijsaanbod voor gedetineerden - Aantal deelnemers

strafgevangenis
gedetineerde
reclassering
beroepsopleiding
onderwijs voor volwassenen

Chronologie

12/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4647

Vraag nr. 5-2076 d.d. 12 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zowat alle onderzoeken ter zake bewijzen dat gedetineerden in de huidige opzet de gevangenissen niet als betere mensen verlaten. Eerder blijkt het tegendeel waar. Een ethisch maar ook adequaat detentiebeleid wil de gevangenen voorbereiden op een succesvolle herintrede in de samenleving. De gevangenistijd biedt daarvoor vele kansen waarbij onder andere onderwijsprogramma's en -projecten bekend en hoopvol zijn.

Graag kreeg ik antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot onderwijsmogelijkheden van gedetineerden:

1) Hoeveel gedetineerden studeren of volgen momenteel een of andere opleiding in de gevangenissen? Hoe groot was dit aantal in 2006, 2007, 2008 en 2009? Hoe groot is het aandeel van studerende gedetineerden op de gehele gevangenispopulatie? Bestaan er hier grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en evalueert de geachte minister de evolutie van deze cijfers?

2) Hoe verhouden gedetineerden zich tot de vormings- en onderwijsmogelijkheden? Is dit een recht voor elke gedetineerde, dus kan elke gedetineerde een opleiding krijgen indien hij dat wenst? Bestaat er een vrije keuze, althans naargelang het beschikbare aanbod?

3) Bestaan er wachtlijsten met betrekking tot het volgen van een vorming of een opleiding? Hoeveel gedetineerden stonden er op deze wachtlijsten voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Hoelang bedraagt de gemiddelde wachttijd alvorens een gedetineerde toegang tot een opleiding krijgt?

4) Bestaat er een structurele samenwerking met de gemeenschappen met betrekking tot het organiseren van onderwijs en opleidingen binnen de gevangenismuren?

5) Wat bedraagt het totale budget voor het organiseren van opleidingen en onderwijs voor gedetineerden? Hoe evolueerde dit budget jaarlijks in de periode van 2006 tot 2010? Welk budgettair engagement bestaat er voor de komende jaren?

6) Werd dit thema, namelijk de verhouding gedetineerden tot opleidingen en onderwijs al onderzocht? Zo ja, wanneer, door wie, met welke onderzoeksresultaten? Zo niet, vindt hij dit niet voldoende belangrijk om een onderzoek te gelasten?