Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2046

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 7 april 2011

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Digitale kloof - Start2surf-actie - Resultaten

digitale kloof
actieprogramma
privť-gebruik computer
gegevensverwerkende installatie
internet
officiŽle statistiek

Chronologie

7/4/2011 Verzending vraag
1/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2046 d.d. 7 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naarmate het gebruik van computer en informatietechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze samenleving, wordt de ongelijke spreiding van nieuwe technologie, de zogenaamde digitale kloof, een toenemend probleem en een belangrijk aandachtspunt voor het beleid.

Een op vier Belgen maakt geen gebruik van computer of internet. Voor de kennissamenleving die we willen zijn, maar vooral ook vanuit sociaal oogpunt, is dit een veel te hoog aantal.

In het kader van de realisatie van het Nationaal Plan ter bestrijding van de digitale kloof werden er de voorbije jaren zowel op het vlak van de toegang tot ICT, als het gebruik ervan, verschillende initiatieven genomen om de digitale kloof te dichten, zoals bijvoorbeeld de " Start2surf "-acties. In het antwoord van de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 5-1829 stelde hij dat nog niet alle finale cijfers in verband met deze actie beschikbaar zijn.

Om de administratieve werklast in het kader van deze initiatieven tot een minimum te beperken, werd besloten om aan de participerende partijen geen rapportageverplichting op te leggen. De evaluatie van de effectiviteit van de initiatieven gebeurt daarom primair op basis van de gegevens uit de belastingaangiften in de personen- en vennootschapsbelasting.

Het dichten van de digitale kloof vereist dat de genomen beleidsmaatregelen maximaal terechtkomen bij de meest kwetsbare kansengroepen, zoals ouderen, kortgeschoolden en mensen met een laag inkomen. Het is niet duidelijk of dit bij de Start2surf-acties het geval is. Mensen die zich geen pc kunnen veroorloven worden gedwongen een jaar internet vooruit te betalen en moeten vervolgens twee jaar wachten op een belastingskrediet. Een korting op factuur direct bij de aankoop zou veel effectiever zijn. Een korting op factuur zou veel meer mensen over de streep trekken dan een belofte op belastingskrediet binnen twee jaar, zowel voor vermogende als onvermogende digibeten.

Graag zou ik van de minister het volgende willen vernemen:

1) Wat zijn de schattingen van respectievelijk de sector en de operatoren met betrekking tot het aantal pakketten verkocht in respectievelijk 2009 en 2010?

2) Hoeveel unieke bezoekers telde de website http://www.iedereenonline.be in de periode van de actie uitgesplitst per maand?

3) Wat was de kostprijs van de Start2surf-campagne uitgesplitst per medium (brief, spots, folder en website)?

4) Bij de bespreking van de beleidsnota in de Kamer van volksvertegenwoordigers stelde de geachte minister dat een korting op factuur niet mogelijk is omdat dit gemeenschapsbevoegdheid betreft. Zou hij dit meer kunnen duiden? Vond er overleg plaats met de verschillende bevoegde departementen?

Antwoord ontvangen op 1 juli 2011 :

1. Gezien we voor deze campagne geopteerd hebben voor een minimale administratieve werklast voor de wederverkopers, is het vandaag onmogelijk om zelfs maar een ruwe schatting te geven van het aantal verkochte pakketten. Deze minimale administratieve werklast was voor veel handelaars de voorwaarde om deel te nemen aan het project. Dit betekent dat alle gegevens pas beschikbaar zullen zijn na de verwerking van de persoonsbelastingen en de vennootschapsbelastingen van de aanslagjaren 2009 en 2010.

2. De dienst Externe Communicatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste minister, waar deze site gehost was, kan ons deze cijfers niet verschaffen.

3. Voor de campagne Start2surf @home werden volgende bedragen uitgegeven:

- brieven en brochure: 71 746 euro;

- radiospot: 167 831 euro;

- Teletext: 163 566 euro;

- 0800-nummer: 250 000 euro;

- communicatieondersteuning : 99 201 euro.

4. Bij de keuze die gemaakt is, werd gekozen voor een systeem dat uitvoerbaar en administratief eenvoudig is. Dit werd na consultatie van de vertegenwoordigers van de dealers ook zo geadviseerd.