Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1918

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 30 maart 2011

aan de minister van Justitie

Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs

gerechtelijk onderzoek
telefoon- en briefgeheim

Chronologie

30/3/2011 Verzending vraag
30/11/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1918 d.d. 30 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel aanvragen tot toepassing van de onderzoekstechniek tot afluisteren werden in 2010 ingediend? Graag kreeg ik ook een vergelijking met voorgaande jaren.

2) Hoeveel afluisteroperaties hebben er effectief plaatsgevonden?

3) In welke onderzoeken wordt de afluistertechniek het vaakst toegepast?

4) Hoeveel bedraagt de totale kostprijs van de toepassing van de afluistertechniek in het kader van gerechtelijke onderzoeken?

Antwoord ontvangen op 30 november 2011 :

Wat uw eerste en tweede vraag betreffen, dien ik te preciseren dat enkel de uitzonderingen expliciet bepaald bij wet de onderzoeksrechter of de procureur des Konings, in geval van betrapping op heterdaad bij gijzeling of afpersing met geweld/bedreiging, of een bevoegde buitenlandse overheid toelaten een dergelijke maatregel te bevelen.

De onderzoeksrechter verleent vooraf machtiging tot uitvoering van een afluistermaatregel bij een met reden omklede beschikking, die hij meedeelt aan de procureur des Konings.

In uitvoering van artikel 90decies van het Wetboek van Strafvordering, wordt een rapportage opgemaakt dat onder meer het aantal uitgevoerde afluistermaatregelen bekend maakt. Dit verslag voor 2011, dat de gegevens voor het jaar 2010 bevat, is momenteel in voorbereiding binnen de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en wordt eind dit jaar aan het Parlement voorgelegd.

In antwoord op uw derde vraag verwijs ik eveneens naar voornoemd verslag 2011 die de aard van de onderzoeken, waar de afluistertechniek het vaakst wordt toegepast, oplijst.

Het bedrag van 16 423 769,11 euro werd gefactureerd door de operatoren in 2010. Het betreft hier de globale gegevens in verband met telefoniekosten.