Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-183

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 september 2010

aan de minister van Justitie

Magistratuur - Tuchtsancties

magistraat
tuchtprocedure
administratieve sanctie
officiële statistiek

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
14/1/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-183 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel wordt het tuchtrecht ten aanzien van de magistratuur in hoofdzaak geregeld bij de wet van 7 juli 2002, die op 14 februari 2005 in werking is getreden.

Dit tuchtrecht wordt ter discussie gesteld, niet in het minst in de parlementaire commissie betreffende de scheiding der machten in de zaak Fortis NV. Ook het Hof van Cassatie, de Nationale Tuchtraad en de Hoge Raad voor Justitie drongen recentelijk aan op aanpassingen van de tuchtprocedure. Naar aanleiding daarvan - en in het kader van de reorganisatie van het gerechtelijk landschap - zou in de regering een ‘brede consensus’ bereikt zijn over een nieuwe tuchtprocedure voor de magistraten en het personeel van de rechterlijke orde. Eén van de doelstellingen is te vermijden dat ingeleide tuchtprocedures zonder gevolg dreigen te blijven.

Ik heb volgende vragen voor de minister :

1. Hoeveel keer werd sinds 2005, conform artikel 405ter van het Gerechtelijk Wetboek, een tuchtprocedure ingesteld tegen magistraten?

2. Hoeveel keer werd sinds 2005 tegen magistraten een tuchtonderzoek gevoerd naar aanleiding van feiten die in aanmerking komen voor een lichte straf?

3. Hoeveel lichte tuchtstraffen werden er sinds 2005 jaarlijks toegepast tegen magistraten? In hoeveel gevallen gaat het om een waarschuwing of berisping en wat waren de begane feiten?

4. Hoeveel keer werd de Nationale Tuchtraad sinds 2005 gelast onderzoek te voeren naar feiten, begaan door magistraten, die gestraft worden met een zware tuchtstraf?

5. Hoeveel zware tuchtstraffen werden sinds 2005 jaarlijks toegepast tegen magistraten? Over welke zware tuchtstraffen gaat het hier en wat waren de begane feiten?

6. Is er al een gegevensbank opgericht, conform artikel 427, en kunnen er op basis daarvan gegevens worden meegedeeld over het mandaat dat de betrokken magistraten bekleden/bekleedden (staande of zetelende magistratuur / vredegerecht, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank, hof van beroep, arbeidshof of hof van cassatie)?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2011 :

1. Conform artikel 405ter van het Gerechtelijk Wetboek, werden 114 tuchtprocedures ingesteld tegen magistraten sedert de inwerkingtreding van de wet van 7 juni 2002.

2. Daarover blijkt het onmogelijk cijfermateriaal voor te leggen daar de bevoegde overheden de feiten in fine onderzoeken, in functie van de aard van de gepleegde feiten. Meerdere procedures werden ingesteld tegen magistraten waarvan de zwaarte van de (niet) op te leggen straf onbekend is bij het stadium van het onderzoek.

3. Sedert 2005 werden 25 lichte tuchtstraffen uitgesproken waarvan 12 waarschuwingen en 13 berispingen.

4. Er werden 14 Franstalige en 6 Nederlandstalige zaken aanhangig gemaakt voor de Nationale Tuchtraad. Voor 6 Franstalige en 3 Nederlandstalige werd geadviseerd tot een zware tuchtstraf.

5. Drie zware tuchtstraffen (inhouding van wedde) werden uitgesproken omwille van :

- nalatigheid in dossiers;.

- onttrekking van documenten en schending van het beroepsgeheim;

- achterstand dossiers

6. Op basis van de gegevensbank, opgericht conform artikel 427 van het Gerechtelijk Wetboek, vindt U de volgende gegevens betreffende de beklede functies door de betrokken magistraten:

Leden van de zetelende magistratuur :

vrederechter

plaatsvervangende rechter in vredegerecht

politierechter

onderzoeksrechter

beslagrechter

rechter in de rechtbank van eerste aanleg

rechter in de arbeidsrechtbank

rechter in de rechtbank van koophandel

rechter in handelszaken

ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van een hof van beroep

ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel

voorzitter van de rechtbank van koophandel

raadsheer in het hof van beroep

kamervoorzitter in het hof van beroep

voorzitter van het Hof van Cassatie

Leden van de staande magistratuur :

substituut-procureur des Konings

eerste substituut-procureur des Konings

toegevoegd substituut-procureur des Konings

procureur des Konings

procureur-generaal

arbeidsauditeur.