Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1688

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 maart 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Ontslag van een werknemer ouder dan 45 - Outplacementverplichtingen van de werkgever - Sancties bij hert niet toepassen van deze verplichting - Administratieve boete

oudere werknemer
ontslag
herintreding
administratieve sanctie
steun voor herplaatsing
interne overplaatsing

Chronologie

7/3/2011 Verzending vraag
21/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1688 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact voorziet dat wanneer een werkgever een werknemer ontslaat die de leeftijd van 45 jaar of ouder heeft, de werkgever in principe dient in te staan voor outplacement. De wet voorziet eveneens dat indien een werkgever zijn verplichtingen ter zake niet nakomt, hij een boete moet betalen. In theorie bestaan er op dit ogenblik twee boetes: een sanctiebijdrage aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en een administratieve boete. Deze laatste boete wordt evenwel nog niet toegepast.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoeveel sanctiebijdragen voor de RVA werden er sinds de invoering van deze wet opgelegd?

2) Voor hoeveel van deze dossiers heeft de RVA vanwege de RSZ stortingen ontvangen ten gevolge van ge´nde sancties?

3) In hoeveel gevallen heeft de RVA zelf outplacement moeten aanbieden, in de plaats van de werkgever die in gebreke bleef?

4) In hoeveel van de gevallen waarin de RVA zelf outplacement heeft aangeboden, heeft de werknemer in kwestie ook gebruik gemaakt van dit aanbod?

5) Kan er ondertussen, naast de sanctiebijdrage, ook een administratieve boete worden opgelegd? Indien ja, hoeveel dergelijke boetes werden er inmiddels opgelegd?

Graag kreeg ik alle gevraagde cijfergegevens opgesplitst per gewest.

Antwoord ontvangen op 21 juni 2011 :

1, 2, 3 en 4. U vindt in bijlage de tabellen die de gegevens bevatten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening met betrekking tot de administratieve geldboeten wegens het niet-aanbieden van een outplacementbegeleiding. Deze gegevens zijn uitgesplitst per gewest.

5. De administratieve geldboete werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten. Dit koninklijk besluit van 26 november 2006 werd echter ingetrokken door het koninklijk besluit van 5 mei 2007. Er is dus geen uitvoerend koninklijk besluit voor deze geldboete.

Bijlage

Bron : RVA

Tabel 1 : aantal sancties

Regio

Aantal dossiers

Vlaams gewest

110

Waals gewest

106

Brussels hoofdstedelijk gewest

69

Totaal

285

Tabel 2 : Stortingen door de RSZ voor de RVA

Regio

Aantal dossiers

Vlaams gewest

56

Waals gewest

38

Brussels hoofdstedelijk gewest

11

Totaal

105

Tabel 3 : Outplacement aangeboden door de RVA in plaats van de werkgever

Regio

Aantal dossiers

Vlaams gewest

112

Waals gewest

106

Brussels hoofdstedelijk gewest

69

Totaal

287

Tabel 4 : Aantal outplacement aangeboden door de RVA gebruikt door de werknemer

Regio

Aantal dossiers

Vlaams gewest

56

Waals gewest

48

Brussels hoofdstedelijk gewest

23

Totaal

138