Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1665

van Ludo Sannen (sp.a) d.d. 4 maart 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Invullen van belastingaangiftes - Hulp - Organisatie van spreekuren

belasting van natuurlijke personen
inkomstenbelasting
belastingaangifte
belastingadministratie

Chronologie

4/3/2011Verzending vraag
26/4/2011Herkwalificatie
4/5/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-827

Vraag nr. 5-1665 d.d. 4 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn voorziet in de periode dat de belastingaangiftes ingevuld moeten worden in hulp op verscheidene manieren: een lijst met meest gestelde vragen op de website, een telefonisch contactcenter en spreekuren met ambtenaren van de belastingadministraties. De spreekuren gaan door in gemeentehuizen, in de Centrale Taxatiekantoren, in winkelcentra of in de Fiscobus.

Deze spreekuren blijken over het algemeen een groot succes te hebben, wat bewijst dat er nood aan is. Burgers hebben inderdaad het recht op een goede en correcte dienstverlening bij het invullen van de belastingaangiften. De administratie zelf is uiteraard het best geplaatst om dit te doen en zo vermijdt zij achteraf uiteraard ook meerwerk door fouten.

Het is evenwel totaal onduidelijk hoe bepaald wordt hoeveel en waar spreekuren worden georganiseerd. Het is in se geen enkel probleem als de lokale diensten dit organiseren, maar er zouden toch algemene richtlijnen of afspraken moeten gemaakt worden. Het is immers ontoelaatbaar dat in sommige gemeenten geen spreekuren georganiseerd worden.

Ook is het nodig hierover gegevens te verzamelen, om te kunnen evalueren of er al dan niet voldoende spreekuren zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) In welke gemeenten worden wel / geen spreekuren georganiseerd? Welke gemeenten weigeren mee te werken? Kan de geachte minister een lijst bezorgen?

2) Op welke plaatsen wordt de Fiscobus geplaatst? Welke criteria worden gehanteerd bij de selectie van die plaatsen?

3) In welke winkelcentra wordt een spreekuur georganiseerd? Welke criteria worden gehanteerd?

4) Indien een gemeentebestuur voorstelt om meer spreekuren te organiseren omwille lange wachtrijen te voorkomen, wordt er op die vraag ingegaan?

5) Is het aantal georganiseerde spreekuren voldoende?

Antwoord ontvangen op 4 mei 2011 :

lk heb de eer het geachte lid te be­vestigen dat de dienstverlening in het alge­meen, en de dienstverlening bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting in het bijzonder, een prioritair taak is van de Federate Overheidsdienst (FOD) Financiën. Hierna volgen de antwoorden op de gestelde vragen:

Vraag

Sinds 2010 is er enige uniformiteit gebracht voor het invullen van de aangiften in de kantoren van de Algemene Admini­stratie van Fiscaliteit zelf. Van bij de opening van Tax-on-web (rond half april) kunnen de burgers terecht tijdens de normale openings­uren van de kantoren .om hun aangifte te laten invullen. Om lange files te kunnen be­heersen zijn tijdens de maand juni alle kan­toren doorlopend open van 9u00 tot 15u00. Daarnaast worden er ook zitdagen georgani­seerd in gemeenten. Aangezien de plaatse­lijke kennis en ervaring belangrijk is, is het inderdaad zo dat het de bevoegde Geweste­lijk directeur is die instaat voor de coördinatie van de zitdagen van zijn/haar arnbtsgebied. Deze organisatie vergt veel inspanning van de ambtenaren (installatie pc's, testen vpn­verbindingen, enz.). De richtlijn die terzake wordt gegeven is dat er voldoende opkomst moet zijn.

Op dit moment worden er over heel het land ongeveer op 606 plaatsen zitdagen georganiseerd (1 362 dagen). Dit cijfer kan nog licht worden gewijzigd omdat sommige gemeentebesturen nog in de laatste fase van onderhandelen zijn. De lijst van deze plaatsen gaat in bijlage en wordt ook op het Internet geplaatst.

Vraag 2

De 4 geselecteerde locaties voor 2011 zijn :

De locaties worden op basis van meerdere criteria geselecteerd. De eerste is de afwezigheid van andere hulpacties voor het invullen van de aangifte in de gemeente of regio.

Bij het weerhouden van de locaties wordt er ook rekening gehouden met de vraag of er in de voorgaande jaren al dan niet reeds succesvolle vergelijkbare acties werden georganiseerd. Ten slotte worden de gemeenten ook geselecteerd op de moeite die ze doen om hun burgers te informeren over het evenement, de beschikbaarheid van een strategische plaats voor de bus, enz.

Vraag 3

SOS Belastingen 2011

De winkelcentra worden op basis van meerdere criteria geselecteerd. In de eerste plaats wordt gestreefd naar een goede geo­grafische verdeling per provincie. Het doet is om overal in het land op een gelijke manier aanwezig te zijn. Bij het weerhouden van de winkelcentra wordt er ook rekening gehouden met de vraag of er in de voorgaande jaren al dan niet reeds succesvolle vergelijkbare acties werden georganiseerd en of het mogelijk is om de hulpacties er te organiseren (ruimte, onthaal, enz.). Ten slotte wordt de selectie ook bepaald op basis van de evaluaties van voor­gaande jaren.

Vragen 4 en 5

De ervaring leert de de meeste gemeentebesturen graag hun medewerking verlenen voor het organiseren en indien er voldoende opkomst is wordt er ook steeds ingegaan op de vraag van een gemeentebe­stuur om een bijkomende zitdag te organi­seren. Er worden zeker voldoende spreek­uren georganiseerd.

Ter illustratie vermeld ik hierbij dat de ambtenaren van de Algemene Admini­stratie van de Fiscaliteit in 2010 ongeveer 1 100 000 aangiften voor burgers hebben ingevuld.

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.