Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1586

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 1 maart 2011

aan de minister van Justitie

Bijzondere veldwachters - Geregistreerde overtredingen - Inbeslagnames - Aanhoudingen

overtreding
officiŽle statistiek
beslag op bezittingen
veldwachter

Chronologie

1/3/2011 Verzending vraag
29/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-691

Vraag nr. 5-1586 d.d. 1 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het ambt van bijzondere veldwachter werd vastgelegd bij artikel 61 van het Veldwetboek van 7 oktober 1886. De bijzondere veldwachter is bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie op het grondgebied waarvoor hij beŽdigd is en is belast met het opsporen van wanbedrijven en overtredingen tegen land- en boseigendommen. Als officier van de gerechtelijke politie, staat de bijzondere veldwachter onder het toezicht van de Procureur des Konings en de Procureur-generaal. De benoeming moet door de provinciegouverneur worden erkend.

Onder de bevoegdheden van de bijzondere veldwachter valt onder andere de inbeslagname van onwettelijk bekomen of gebruikte voorwerpen of zaken. Zo wordt illegaal gedood wild, in beslag genomen en afgegeven aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van de plaats van inbeslagname. Voorwerpen die in beslag genomen werden zoals bijvoorbeeld wapens, worden daarentegen neergelegd ter griffie.

De bijzondere veldwachter heeft tevens de bevoegdheid om bepaalde personen aan te houden ingeval er op heterdaad een inbreuk wordt vastgesteld die misdaden betreffen waarop gevangenisstraffen staan of wanneer een op heterdaad betrapte overtreder zich niet kenbaar wil maken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt de minister over cijfers betreffende het overtredingen (diefstal, vernielingen,...) die werden geregistreerd door een bijzondere veldwachter in 2007, 2008, 2009 en 2010, met een opsplitsing naar gewest en de aard van de overtreding?

2) Hoeveel inbeslagnames van voorwerpen, voertuigen, wapens of dieren werden opgetekend in 2007, 2008, 2009 en 2010, met dezelfde opsplitsing als onder vraag 1.

3) Hoeveel aanhoudingen werden er verricht door een bijzondere veldwachter in dezelfde periode, met een opdeling naar de reden van aanhouding?

Antwoord ontvangen op 29 juni 2011 :

1) De databank van het College van procureurs-generaal beschikt over geen enkele uniforme en betrouwbare codering die toelaat om de administratie die de feiten registreert te kennen (er is alleen de algemene categorie van de inspectiediensten waaronder de bijzondere veldwachters vallen).

2) De statisch analisten van het College van procureurs-generaal beschikken niet over betrouwbare cijfergegevens daaromtrent. Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring beschikt evenmin over cijfergegevens daaromtrent.

3) De databank van het College van procureurs-generaal beschikt over geen enkele uniforme en betrouwbare codering die toelaat om de administratie die de feiten registreert te kennen (er is alleen de algemene categorie van de inspectiediensten waaronder de bijzondere veldwachters vallen).