Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1569

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 25 februari 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Opwarming van de aarde - Strijd tegen uitstoot - Aankoop van hybride dienstvoertuigen door de federale overheid

opwarming van het klimaat
vermindering van gasemissie
minder vervuilend voertuig
ministerie
overheidsbedrijf
Protocol van Kyoto

Chronologie

25/2/2011Verzending vraag
23/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1570

Vraag nr. 5-1569 d.d. 25 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De strijd tegen de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde vraagt een integraal en systematisch beleid, dat zich in alle geledingen van de beleidsvoering moet manifesteren. Zeker het aandeel van personen- en vrachtwagens mag niet worden onderschat. De federale overheid beschikt over een uitgebreid wagenpark dat gezamenlijk en jaarlijks wellicht honderdduizenden kilometers presteert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Over hoeveel voertuigen beschikken de diensten van de federale overheid en de overheidsbedrijven, opgesplitst tussen de verschillende categorieŽn (personenwagens, vrachtwagens, Ö)? Hoe evolueerde dit aantal in de periode van 2006 tot 2010? Hoe duidt en evalueert u deze evolutie? Hoeveel kilometers reden deze voertuigen gezamenlijk en gemiddeld per jaar, in de periode van 2006 tot 2010? Hoe duidt en evalueert u deze evolutie?

2) Hoeveel van deze voertuigen (in absolute en relatieve waarden) zijn er van hybride aard (dus combinatie van fossiele brandstof en elektrische aandrijving)? Hoe evolueerde dit aantal in de periode van 2006 tot 2010? Hoe duidt en evalueert u deze evolutie?

3) Beschikt u over een actieplan om voor de vervangingen binnen dit wagenpark systematisch over te gaan naar meer en meer hybride voertuigen? Zo ja, hoe is dit actieplan opgebouwd, wie wordt daardoor gevat, welke doelstellingen en effecten worden beoogd en op welke termijnen? Zo niet, vindt u zulk actieplan onvoldoende prioritair?

4) Plegen de geachte minister van Klimaat en Energie en de geachte minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven overleg over gezamenlijke aankopen van deze hybride voertuigen?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden dat zijn vragen onder de bevoegdheden van de minister van Ambtenarenzaken vallen.