Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1383

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 18 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Jacht op dolfijnen - Wreedheden - Walvisvaartcommissie - Maatregelen

zeezoogdier
zeevisserij
Japan

Chronologie

18/2/2011Verzending vraag
14/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1384

Vraag nr. 5-1383 d.d. 18 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gaat niet goed met de dolfijnen. Er verschijnen steeds meer soorten op de lijst van bedreigde diersoorten, net als vele vissoorten. De vervuiling van de oceanen, overbevissing en dit soort slachtingen zorgen voor een zorgelijke situatie. Hoge concentraties zware metalen zijn aangetroffen in vette vissoorten, zo ook bij walvissen en dolfijnen. Het sterftecijfer loopt op, biologen maken zich zorgen.

Japanse vissers gaan echter nog steeds door met het op gruwelijke wijze doden van dolfijnen. De slachting kreeg in 2009 wereldwijd aandacht door de film The Cove, maar de vissers proberen nu hun daden enigszins te maskeren. De vissers steken ijzeren staken in de rug van de dolfijn en proberen het bloeden vervolgens te stoppen door een stop in de wond te steken. De dieren worden vervolgens verdronken door hun vinnen vast te binden en ze onder water te houden. De vissers claimen dat het doorboren van de dolfijnen zorgt voor een onmiddellijke dood. Beelden van laten echter zien dat niet waar is, aangezien de dieren duidelijk nog creperen. Bij de indiening van deze vraag hebben reeds 50 000 landgenoten een petitie getekend om deze slachting stop te zetten.

Hieromtrent had ik enkele vragen:

1) Bent u ervan op de hoogte dat sinds september 2010 weer honderden dolfijnen op gruwelijke wijze zijn gedood in Taiji en hoe reageert u op deze slachting?

2) Kunt u uiteenzetten welke actie u de afgelopen maanden heeft ondernomen om Japan ervan te overtuigen dat deze wrede dolfijnenslachtingen zo snel mogelijk moeten worden beëindigd en kan u dit concreet toelichten? Heeft u daarbij steun gezocht en gemobiliseerd in andere landen en in internationale fora? Zo ja, wat was het resultaat van deze inspanningen? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat er grotere druk moet worden uitgeoefend op landen als Japan en de Faeröer eilanden om te stoppen met de jaarlijkse slachtpartijen omdat de inspanningen tot nu toe nog niets hebben opgeleverd voor de dolfijnen? Zo ja, welke extra inzet gaat u hiervoor leveren? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u nog steeds de mening dat dolfijnen zouden moeten beschermd worden door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC)?

5) Wat is de stand van zaken rond een eventueel voorstel dat ons land in voorbereiding zou hebben om de beschermingssfeer van de IWC uit te bereiden tot dolfijnen en andere walvisachtigen? Heeft u hierover contact gezocht met andere landen van de Europese Unie (EU)?

6) Kan u garanderen dat op de eerstvolgende IWC-conferentie een voorstel klaarligt voor de bescherming van dolfijnen en andere walvisachtigen? Zo ja,wanneer kan het Parlement hier kennis van nemen en welke actie gaat u verder ondernemen om steun te verwerven voor dit voorstel? Zo nee, waarom niet?

7) Kan u de krachtlijnen van een eventueel voorstel gedetailleerd toelichten?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2011 :

In antwoord op uw vraag, deel ik u mee dat de inhoud ervan tot de bevoegdheid behoort van mijn collega’s minister Paul Magnette en Staatssecretaris Etienne Schouppe.