Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1361

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 15 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving

welzijn van dieren
dierenbescherming
beroepsverbod
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
geldboete

Chronologie

15/2/2011Verzending vraag
5/4/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1363

Vraag nr. 5-1361 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig duiken in de lokale pers berichten op over dierenmishandeling. Naar verluidt komt het slechts zeer sporadisch tot een daadwerkelijke veroordeling van de dader van de mishandelingen. Op papier ogen de sancties nochtans indrukwekkend. Die variŽren van boetes tot penale sancties en een beroepsverbod ingeval van kwekers. In 2007 werd een systeem van administratieve boetes ingevoerd.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoeveel mensen werden veroordeeld tot een (administratieve) boete voor dierenmishandeling in respectievelijk 2007, 2008, 2009 en 2010? Hoeveel bedraagt de gemiddelde boete en hoeveel mensen werden in het totaal beboet?

2) Hoeveel mensen werden veroordeeld tot een verbod om dieren te houden wegens dierenmishandeling in respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

3) Hoeveel processen-verbaal werden er opgesteld wegens dierenmishandeling in respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

4) Hoeveel mensen werden er strafrechtelijk veroordeeld voor dierenmishandeling en / of dierenverwaarlozing en dit respectievelijk voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

5) Kan de geachte minister aangeven in hoeverre hij het noodzakelijk acht om de maximale periode voor een verbod tot het houden van dieren die de rechter aan dierenbeulen kan opleggen moet worden uitgebreid?

6) Kan de geachte minister aangeven welke gevallen van dierenmishandeling en - verwaarlozing het meest voorkomen alsook welke dieren het meest worden getroffen door mishandeling en of verwaarlozing?

7) Werden er hieromtrent bijzondere richtlijnen gegeven aan het parket en zo ja, dewelke? Moeten er bijkomende richtlijnen komen? Kan dit worden toegelicht?

Antwoord ontvangen op 5 april 2011 :

1. In de periode 2007-2010 werden door de leidende ambtenaar van de Juridische Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu volgende aantallen administratieve boetes opgelegd voor alle overtredingen van de dierenwelzijnswet vastgesteld door de inspecteur-dierenartsen van de FOD, ook deze waar geen dierenmishandeling is vastgesteld

Jaar

Nederlandstalige dossiers

Franstalige dossiers

Totaal

2007

130

84

214

2008

157

179

336

2009

164

144

308

2010

184

160

344

De gemiddelde bedragen van de boetes bedroeg voor dezelfde periode :

Jaar

Gemiddeld bedrag boete

2007

263,15

2008

275,77

2009

240,65

2010

221,27

Daarnaast legden de commissarissen voor de administratieve boetes van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV) in dezelfde periode volgende aantallen administratieve boetes op voor overtredingen van de dierenwelzijnswet vastgesteld door de inspecteur-dierenartsen van het FAVV :

Jaar

Totaal aantal boetes

2007

66

2008

107

2009

136

2010

116

De gemiddelde bedragen van de boetes bedroeg voor dezelfde periode voor het FAVV:

Jaar

Gemiddeld bedrag boete

2007

490,53 euro

2008

524,77 euro

2009

417,33 euro

2010

480,17 euro

Tenslotte stelden de verschillende Parketten naar alle waarschijnlijkheid ook een aantal minnelijke schikkingen voor voor dossiers die hen werden toegezonden door de FOD, het FAVV en de lokale en federale politie. Ik beschik echter niet over cijfers over de aantallen en de gemiddelde bedragen van de voorgestelde minnelijke schikkingen.

2. Voor wat betreft de processen verbaal opgesteld door de FOD naar aanleiding van overtredingen van de dierenwelzijnswet, beschik ik over volgende cijfers voor het aantal veroordelingen tot een verbod op het houden van dieren :

Jaar

Nederlandstalige dossiers

Franstalige dossiers

Totaal

2006

0

0

0

2007

1

0

1

2008

3

0

3

2009

8

1

9

2010

6

0

6

Voor het FAVV gaat het om volgende aantallen :

Jaar

Totaal aantal pv's

2006

1

2007

1

2008

0

2009

0

2010

0

Deze cijfers zijn echter zeer onvolledig. De Parketten delen immers niet systematisch mee aan de FOD en aan het FAVV tot welk gevolg een doorgestuurd pv geleid heeft.

Bovendien beschik ik over geen enkele informatie voor wat betreft de processen verbaal opgesteld door de lokale en federale politie.

3. In de periode 2006-2010 werden door de inspecteur-dierenartsen van de FOD de volgende aantallen pv's opgesteld naar aanleiding van overtredingen van de dierenwelzijnswet met dierenmishandeling :

Jaar

Nederlandstalige dossiers

Franstalige dossiers

Totaal

2006

25

46

71

2007

75

62

137

2008

77

74

151

2009

65

71

136

2010

90

72

162

Voor het FAVV gaat het om volgende aantallen :

Jaar

Totaal aantal pv's

2006

96

2007

94

2008

139

2009

159

2010

129

Daarnaast werden echter nog heel wat processen verbaal opgesteld door de lokale en de federale politie.

4. Hierna vindt u de cijfers van het aantal strafrechtelijke veroordelingen op basis van processen verbaal opgesteld door de inspecteur-dierenartsen van de FOD naar aanleiding van overtredingen van de dierenwelzijnswet :

Jaar

Nederlandstalige dossiers

Franstalige dossiers

Totaal

2006

0

0

0

2007

6

1

7

2008

12

0

12

2009

27

5

32

2010

17

2

19

Voor het FAVV gaat het om volgende aantallen

Jaar

Aantal veroordelingen

2006

96

2007

94

2008

139

2009

159

2010

129

Deze cijfers zijn opnieuw zeer onvolledig. De parketten delen inderdaad niet systematisch mee aan de FOD en aan het FAVV tot welk gevolg een doorgestuurd pv geleid heeft.

Bovendien beschik ik over geen enkele informatie voor wat betreft de processen verbaal opgesteld door de lokale en federale politie.

5. Volgens de huidige wetgeving kan de rechter in geval van dierenverwaarlozing een definitief verbod tot het houden van dieren opleggen. Het lijkt mij niet opportuun deze bepaling aan te passen.

6. De welzijnsproblemen die het vaakst worden vastgesteld bij honden zijn :

Voor paardachtigen gaat het vooral om :

In het geval van runderen worden meestal volgende problemen vastgesteld :

Naast hoger vernoemde dierenwelzijnsproblemen bij runderen en paarden worden door het FAVV ook volgende problemen vastgesteld :

7. Op dit moment is er vooral een informele samenwerking met de verschillende parketten. Momenteel wordt gewerkt aan een project voor het beheer van dierenwelzijnsklachten waarbij ook voorzien wordt in een meer formele samenwerking.