Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11180

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 24 februari 2014

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Syndicale vaste afgevaardigden - Wedden - Terugvordering van de vakbonden - Federale Overheidsdienst FinanciŽn

ambtenarenvakbond
vakbondsvertegenwoordiger
ministerie
belastingadministratie
loon

Chronologie

24/2/2014 Verzending vraag
27/3/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-11180 d.d. 24 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag sluit aan bij het antwoord dat de geachte minister mij meedeelde op mijn schriftelijke vraag nr. 5-10846. Uit het antwoord van de minister blijkt dat het ACOD drie afgevaardigden telt (vier tot 15/9/2012) en er is die jaren 181.679,80 Ä en 169.928,20 Ä teruggevorderd. ACV telt vier afgevaardigden, maar er is slechts een invordering van 36.489,08 Ä in 2011 en 35.884,79 Ä in 2012. Het VSOA telt drie afgevaardigden en daar is er een invordering geweest voor 54.372,84 Ä. Normalerwijze verdient iemand bij FinanciŽn een 30 ŗ 40.000 Ä. De invordering bij ACOD lijkt me dus correct. De invorderingen bij ACV en VSOA roepen daarentegen vragen op.

Zijn er syndicale vaste afgevaardigden bij de Federale Overheidsdienst FinanciŽn waarvoor er geen terugvordering is geweest en zo ja bij welke vakbonden en voor hoeveel mensen? Op basis van welke wetgeving heeft men deze terugvordering in dat geval dan niet gedaan?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2014 :

Het koninklijk besluit van 20 april 1999 (Belgisch Staatsblad van 12 mei 1999) tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel voorziet in zijn artikel 3 dat de vakorganisatie die krachtens artikel 7 van de wet van 19 december 1974 als representatief wordt beschouwd om zitting te hebben in het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, vrijgesteld is van de terugbetalingen bedoeld in artikel 78, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 voor tien vaste afgevaardigden.

In toepassing van dit besluit werd de wedde van vijf vaste afgevaardigden bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën niet teruggevorderd:

A.C.O.D.: 1

A.C.V.: 2

V.S.O.A.: 2