Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10872

van Richard Miller (MR) d.d. 15 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

het toekennen van een visum aan verdedigers van de mensenrechten

toelating van vreemdelingen
rechten van de mens

Chronologie

15/1/2014 Verzending vraag
20/1/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4219

Vraag nr. 5-10872 d.d. 15 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

De verdedigers van de mensenrechten, wier belangrijke rol in de preventie van conflicten en in de onthulling van schendingen van de mensenrechten niet meer moet worden aangetoond, hebben een bijzondere bescherming nodig. Verschillende richtlijnen en resoluties werden genomen teneinde de diplomatieke acties van de staten in die zin te concretiseren.

De lidstaten van de VN zijn gehouden de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten te verzekeren, in overeenstemming met de resolutie 53/144 (december 1998), de ďVerklaring over het recht en de verantwoordelijkheid van personen, maatschappelijke groepen en organen van de gemeenschap om de algemeen erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen en te beschermenĒ.

De Europese Raad heeft in juni 2004 richtlijnen over de verdedigers van de mensenrechten aangenomen, waarbij aan de lidstaten wordt gevraagd concrete hulp aan de verdedigers te verlenen via de ambassades en consulaten van de lidstaten van de EU en van de Commissiedelegaties.

Overigens heeft de Senaat in juli 2003 een resolutie aangenomen betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten, net zoals de Kamer van volksvertegenwoordigers in februari 2012 heeft gedaan, om de Belgische bijdrage meer operationeel te maken. Ons land heeft zich dus echt geŽngageerd in dit zeer belangrijke dossier.

Mevrouw de staatssecretaris,

Wat is, concreet, het beleid voor het afleveren van visa door de Belgische Staat voor de verdedigers van de mensenrechten, in het bijzonder als ze reŽle en ernstige bedreigingen ondervinden?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2014 :

Concreet steun bieden aan verdedigers van de mensenrechten langs de ambassades en consulaten van de lidstaten van de Europese Unie en de delegaties van de Commissie of bevordering en bescherming van de universeel erkende mensenrechten en de fundamentele vrijheden gebeurt niet noodzakelijk door de afgifte van een visum.

Dit gezegd zijnde, is het zo dat wanneer een verdediger van de mensenrechten die met reële en ernstige bedreigingen wordt geconfronteerd een visumaanvraag indient, deze visumaanvraag wordt behandeld, geval per geval.