Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10543

van Paul Magnette (PS) d.d. 6 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Personeel van Defensie - Gedetailleerde opgave - Regeerakkoord

militair personeel
burgerpersoneel

Chronologie

6/12/2013Verzending vraag
9/1/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10543 d.d. 6 december 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Punt 3.4.3 van het regeerakkoord bepaalt dat de regering tegen 2015 zal steunen op een leger dat 32.000 personen telt (30.000 militairen en 2000 burgers) en dat aan de problematiek van de Human Resources een bijzondere aandacht zal worden gegeven, met eerbiediging van het sociaal overleg.

Sedert 2007 werd evenwel geen gedetailleerde opgave van het personeel van Defensie meer medegedeeld. Zonder kennis van de precieze personeelsbezetting lijkt het moeilijk om over te gaan tot een efficiŽnte en overlegde rationalisering.

Volgens sommige berichten in de gespecialiseerde pers, zou de personeelsafslanking bij Defensie tot nog toe op onevenwichtige wijze zijn doorgevoerd.

Kan de minister mij een duidelijke, gedetailleerde en bijgewerkte opgave bezorgen van het personeel bij Defensie?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2014 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Het regeerakkoord stelt inderdaad dat "de regering [zal] steunen op een leger dat 32 000 personen telt (30 000 militairen en 2 000 burgers) tegen 2015" en dat "aan de problematiek van de Human Resources een bijzondere aandacht [zal] gegeven worden, met eerbiediging van het sociaal overleg".

De hiervoor vermelde doelstelling zal worden bereikt in de loop van het jaar 2014.

Wat betreft de verslagen met betrekking tot de gedetailleerde verdeling van het personeel van Defensie, moet worden opgemerkt dat de verslagen van de jaren 2007 tot 2011, waarin de evolutie van het personeel in al haar aspecten kan worden gevolgd, op 10 juli 2012 werden overgemaakt aan de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Defensie heeft inderdaad niet gewacht op de aanbevelingen van de werkgroep over het taalevenwicht om deze rapporten te verzenden. Het verslag van 2012 zal overgemaakt worden in de loop van de maand januari, het verslag van 2013 zal worden afgerond tegen eind maart 2014.

Er moet ook worden opgemerkt dat binnen het departement de aanbevelingen van de voornoemde werkgroep worden geïmplementeerd. Maar, zoals dit reeds werd benadrukt, het bereiken van resultaten is een operatie van lange adem.