Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10359

van Huub Broers (N-VA) d.d. 8 november 2013

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiėn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Taalgrensgemeenten - Gemeentesecretaris - Gemeenteontvanger - Politiecommissaris - Secretaris-Ontvanger van de commissie van openbare onderstand - Examen tweede taal

gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
gemeenteontvanger
gemeente
gemeentepolitie
OCMW
taalgebruik
tweetaligheid
officiėle statistiek

Chronologie

8/11/2013Verzending vraag
10/12/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10359 d.d. 8 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Overeenkomstig artikel 15, § 2, eerste lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken worden in de taalgrensgemeenten tot de functie van gemeentesecretaris, gemeenteontvanger, politiecommissaris, secretaris en ontvanger van de commissie van openbare onderstand, alleen toegelaten de kandidaten die vooraf geslaagd zijn voor een examen over de voldoende kennis van de tweede taal.

Voor de besturen van de gemeenten en van de openbare personen die aan de gemeenten ondergeschikt zijn, bepaalt artikel 15, § 2, tweede lid van dezelfde wet dat niemand een ambt mag bekleden waarin hij omgang heeft met het publiek, indien hij niet geslaagd is voor een examen van elementaire kennis van de tweede taal.

Vandaar mijn vragen:

1) Hoeveel personen zoals bedoeld in artikel 15, § 2, zijn er werkzaam per taalgrensgemeente?

2) Hoeveel van bovenstaande personen hebben een examen afgelegd? Zijn er personen die dat examen meerdere keren hebben afgelegd? Hoeveel? Graag uitgesplitst per lid van artikel 15, § 2.

3) Wat waren de resultaten?

4) Hoeveel vrijstellingen waren er op basis van het derde lid van artikel 15§2?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord te geven:

De vraag betreft de naleving van de taalwetgeving en behoort tot de bevoegdheid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Mijn administratie heeft geen gegevens over wie er juist in de taalgrensgemeenten werkt.

Artikel 15,§2, vierde lid bepaalt : “Genoemde taalexamens, alsmede het eventueel examen over de kennis van de taal van het gebied, geschieden onder het toezicht van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.”