Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10342

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

een spoorwegbrug in Merelbeke

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
brug
fietspad
verkeersveiligheid

Chronologie

12/11/2013 Verzending vraag
2/12/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3929

Vraag nr. 5-10342 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Doorheen het grondgebied van de gemeente Merelbeke loopt de spoorlijn Gent-Brussel. Ter hoogte van de Fraterstraat kruist de spoorlijn de weg via een spoorwegbrug. De Fraterstraat is een drukke doorgangsweg met een dubbelrichtingfietspad. Ter hoogte van de spoorwegbrug, die beheerd wordt door NMBS/Infrabel, is het fietspad echter bijzonder smal, wat de doorgang voor fietsers moeilijk, zelfs bijna onmogelijk en zeer gevaarlijk maakt. Bovendien wordt het fietspad van de Fraterstraat intensief gebruikt door schoolkinderen van een lagere en een secundaire school.

In het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid is degelijke en veilige fietsinfrastructuur van essentieel belang. Op basis van het STOP- principe krijgen Stappers (voetgangers) en Trappers (fietsers) prioriteit bij de inrichting van de openbare ruimte. Door de toepassing van dit principe wordt het duurzaam woon- werkverkeer gestimuleerd.

Graag had ik dan ook van de minister het volgende vernomen:

1) Is de minister bereid die situatie te laten bestuderen, en zodoende een oplossing te creŽren voor deze uiterst gevaarlijke situatie?

2) Kan daarvoor een budget worden uitgetrokken? Zo ja, binnen welke tijdspanne kan een oplossing verwacht worden?

3) Is de minister bereid om zijn diensten een overleg met de betrokken gemeente te laten organiseren?

Antwoord ontvangen op 2 december 2013 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep de volgende elementen mee:

Infrabel bevestigt me dat ze steeds bereid is elke specifieke verkeerssituatie te bestuderen ten einde een veilig of veiliger alternatief te vinden.

De spoorbrug over de Fraterstraat werd vernieuwd in 1998 en is in goede staat. Een verbreding van de brug staat, gelet op de aard van dit kunstwerk, gelijk aan een volledige sloop en heropbouw met grotere overspanning.

Dit zou een budget vergen van 2 miljoen euro gelet op de speciale technieken om een brug in te bouwen onder een drukke spoorlijn.

Dit budget is niet voorzien in het meerjareninvesteringsprogramma 2013-2025.

Infrabel is steeds bereid te overleggen hieromtrent met betrokken gemeente.