Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10341

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

de toegankelijkheid van het station van Merelbeke voor minder mobiele reizigers

faciliteiten voor gehandicapten
spoorwegstation
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

12/11/2013 Verzending vraag
2/12/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3928

Vraag nr. 5-10341 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele jaren terug werd het stationsgebouw van Merelbeke gesloten. Nadien werd op de site een grote parking en een fietsenstalling aangelegd met een directe toegang tot spoor 1. Spoor 2 kan worden bereikt via twee trappen en een tunnel onder de sporen. Daarbij werd echter geen rekening gehouden met minder mobiele reizigers, waardoor zij spoor 2 moeilijk kunnen bereiken.

In het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid neemt het treinverkeer een belangrijke plaats in, vooral voor het woon- werkverkeer. Er wordt verwacht dat het belang daarvan in de toekomst nog zal toenemen.

Het openbaar vervoer is er voor iedereen, jong en oud, mobiel en minder mobiel. Bij de aanleg van nieuwe openbare infrastructuur (gebouwen, wegen, stations,) wordt daarmee rekening gehouden. Bij oudere infrastructuur is dat minder het geval.

Graag had ik dan ook van de minister het volgende vernomen:

1) Is het mogelijk te onderzoeken welke oplossingen er zijn zodat minder mobiele reizigers spoor 2 op een comfortabele manier kunnen bereiken?

2) Deze problematiek bestaat ook in andere gemeenten. Bestaat er een inventaris van locaties met een probleem voor de toegang voor minder mobiele reizigers? Zo ja, kan het bezorgd worden?

3) Is de minister bereid een budget uit te trekken om die problematiek aan te pakken? Zo ja, binnen welke tijdspanne?

Antwoord ontvangen op 2 december 2013 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de NMBS-groep de volgende elementen mee:

1) Om een netwerk van toegankelijke stations te creëren zijn op basis van geografische spreiding, het belang van het station, de aanwezigheid van personeel en de beschikbare infrastructuur, 100 stations gekozen door de NMBS Groep die er voor zorgen dat er altijd minstens één toegankelijk station (met autonoom toegankelijke perrons) binnen een straal van 15 km is. In de nabijheid van Merelbeke geniet het integraal toegankelijk maken van de perrons in Gent-Sint-Pieters in dit opzicht de prioriteit.

Bij vernieuwingswerken, eveneens voor de stations die niet tot de lijst van 100 stations behoren zoals bijvoorbeeld Merelbeke, wordt geval per geval, bekeken hoe de toegankelijkheid van de perrons verbeterd kan worden, in functie van de aard van de werken en de financiële mogelijkheden.

In Merelbeke zijn de perrons verhoogd, zijn blindegeleidetegels aangebracht en is de onderdoorgang verlengd.

Om de perrons in Merelbeke integraal toegankelijk te maken, zou elk perron moeten voorzien worden van een lift.

De NMBS groep meldt mij dat momenteel er geen vooruitzichten zijnvoor de plaatsing van liften in station Merelbeke.

2) Om als rolstoelgebruiker de trein te kunnen nemen, is in de eerste plaats assistentie nodig.

In 131 stations biedt de NMBS elke dag assistentie en dit van de eerste tot de laatste trein. Ook in andere stations is er soms assistentie mogelijk. Het dichtstbijzijnde station, waar reizigers met beperkte toegankelijkheid terecht kunnen, is Gent-Sint-Pieters.

3) De geplande werken omvatten vandaag het station van Merelbeke niet, maar ik herinner eraan dat de Regering in het Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 een investering van 400 tot 450 miljoen euro heeft goedgekeurd die specifiek gericht is op de nodige aanpassingen voor personen met een beperkte mobiliteit.