Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10325

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 6 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

de gevolgen van het marien ruimtelijk plan

kustvisserij
Noordzee
schaaldieren
marien milieu

Chronologie

6/11/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4012

Vraag nr. 5-10325 d.d. 6 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 24 mei werd het maritiem ruimtelijk plan goedgekeurd door de ministerraad. Tot 29 september organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan en het bijhorende milieueffectenrapport.

Het marien ruimtelijk plan is een federale bevoegdheid, maar de maatregelen in het plan hebben een grote invloed op de visserijsector, een Vlaamse bevoegdheid. Reeds in het voorjaar drukte de visserijsector haar bezorgdheid uit over de gevolgen van het plan voor de visserijsector. De visserijsector vreest vooral welke impact de maatregelen van het Natura 2000- gebied zullen hebben op de kustvisserij. Aangezien kustvissers geen uitwijkmogelijkheden hebben, zijn beperkende maatregelen een grote dreiging voor de leefbaarheid van de sector. In het kader van het Natura 2000- gebied is er sprake van een uitdovende toelating om te vissen tussen Nieuwpoort en De Panne. Dergelijke maatregelen bedreigen de leefbaarheid en het voortbestaan van de kustvisserij.

Het plan maakt een duidelijk onderscheid tussen de recreatieve visserij en de beroepsvisserij. De recreatieve visserij (o.a. sportgarnaalvissers, die voor eigen gebruik vissen en de vangsten niet mogen commercialiseren) mag volgens het ontwerp niet meer vissen met bodemberoering in de beschermde zone, voor de beroepsvisserij gelden uitdovende maatregelen. Voor de recreatieve Nieuwpoortse sportgarnaalvisser betekent het visverbod tussen Nieuwpoort en de Franse grens de doodsteek.

De stad Nieuwpoort heeft reeds bedenkingen geformuleerd over de zone voorbehouden voor kustvisserij en de beperkingen voor de recreatieve visserij. Een belangrijke bedenking was dat dat het plan niet in groeimogelijkheden voor de beroepsgarnaalvloot voorziet omdat alleen wordt vastgehouden aan de huidige beroepsvaartuigen met rolstof en zeeflap.

Er wordt ook meer duidelijkheid gevraagd over de term kustvisserij, de vrees bestaat dat het vissen in zee vanop het strand of vanop diverse vaste constructies, verbonden met het vasteland in dit gebied niet meer toegelaten zal worden. Zo zou wel eens de traditie van de garnaalvissers te paard kunnen verdwijnen.

Ik had aan de minister graag de volgende vragen gesteld:

1) Welke bezwaren heeft U reeds vanuit de visserijsector ontvangen? Wat is Uw visie op deze bezwaren?

2) Welke bezwaren worden gevolgd en op welke manier ondersteunt U de visserijsector en kustgemeenten hierin?

3) Zal de situatie van de recreatieve visserij herbekeken worden?

4) Wordt er nog overlegd met de visserijsector, specifiek met de garnaalvissers, omtrent hun toekomst en ontwikkelingskansen? Zo ja, aan welke maatregelen wordt gedacht om tot een leefbare, duurzame visserij te komen?

5) Komt er meer duidelijkheid omtrent de term kustvisserij of worden specifieke uitzonderingen voorzien voor vissen in zee vanop het strand of vanop diverse vaste constructies?