Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10094

van Paul Magnette (PS) d.d. 15 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Vennootschap met sociaal oogmerk - Statuut - stand van zaken

coöperatie
organisatie zonder winstoogmerk
officiële statistiek
vennootschap

Chronologie

15/10/2013Verzending vraag
21/11/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10094 d.d. 15 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Vóór de hervorming die werd tot stand gebracht door de wet van 13 april 1995, die de vennootschap met een sociaal oogmerk, vso, invoerde (Belgisch Staatsblad van 17 juni 1995 en in werking getreden op 1 juli 1996) bestond er geen statuut van rechtspersoon voor een onderneming die als hoofdzakelijk beroep daden van koophandel stelde, zonder daarbij een winstoogmerk na te streven.

1) Hoeveel vennootschappen met sociaal oogmerk werden per jaar opgericht sinds de inwerkingtreding van bovenvermelde wet? Hoeveel hebben er hun activiteiten moeten stopzetten en om welke redenen (faillissement, vrijwillige ontbinding…)? Hoeveel vso’s zijn momenteel actief?

2) Welke zijn de populairste rechtsvormen om het statuut van vennootschap met sociaal oogmerk aan te nemen? Heeft de minister informatie over welke sectoren die rechtsvorm aannemen?

3) De natuurlijke band tussen de vennootschap met sociaal oogmerk en de coöperatieve sector is bekend. Hoeveel vso’s zijn erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie?

4) Hoeveel werknemers zijn binnen de vso’s tewerkgesteld? Hoeveel van hen hebben gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om aandeelhouder te worden van de vso waarin ze werken?

Antwoord ontvangen op 21 november 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder enkele elementen van antwoord op zijn vragen. De cijfers zijn afkomstig uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zij zijn beschikbaar vanaf 2003.

1) De tabel hieronder geeft de evolutie van het aantal opgerichte vennootschappen met sociaal oogmerk van 2003 tot 2012.

Oprichting van vennootschappen met sociaal oogmerk

JAAR

AANTAL

2003

59

2004

36

2005

58

2006

85

2007

89

2008

68

2009

67

2010

57

2011

60

2012

74

De tabel hieronder geeft de evolutie van het aantal stopzettingen van vennootschappen met sociaal oogmerk van 2003 tot 2012.

Stopzettingen van vennootschappen met sociaal oogmerk

JAAR

AANTAL

2003

12

2004

11

2005

9

2006

7

2007

12

2008

18

2009

20

2010

16

2011

24

2012

22

De tabel hieronder geeft de redenen voor de stopzettingen. Let wel: in deze reeks zijn niet de stopzettingen opgenomen waarvoor de toestand op het einde van het jaar ‘normaal’ was. Dat laatste kan verschillende betekenissen hebben:

Reden van stopzetting

JAAR

REDEN

AANTAL

2003

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

4

2004

Sluiting van vereffening

4

2004

Fusie door overneming

1

2004

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

2

2005

Sluiting van vereffening

4

2005

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

2

2006

Sluiting van vereffening

2

2006

Fusie door overneming

1

2006

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

3

2007

Sluiting van vereffening

2

2007

Fusie door overneming

1

2007

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

3

2008

Sluiting van vereffening

3

2008

Fusie door overneming

1

2008

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

5

2009

Sluiting van vereffening

5

2009

Fusie door overneming

3

2009

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

7

2010

Vervanging van het nummer

1

2010

Sluiting van vereffening

9

2010

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

3

2011

Sluiting van vereffening

5

2011

Fusie door overneming

4

2011

Sluiting faillissement met verschoonbaarheid

2

2011

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

10

2012

Sluiting van vereffening

7

2012

Fusie door overneming

4

2012

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

1

2012

Sluiting faillissement

7

In het geheel waren er op 31 december 2012, 719 vennootschappen met sociaal oogmerk.

2) De tabel hieronder geeft voor 2012 een opsplitsing van de vennootschappen met sociaal oogmerk volgens hun rechtsvorm.

VSO volgens rechtsvorm

Rechtsvorm

Aantal

Coöperatieve vennootschap met onbeperkt aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

17

Coöperatieve vennootschap met beperkt aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

525

Eenpersoons BVBA met sociaal oogmerk

2

Vennootschap onder firma met sociaal oogmerk

4

Gewone commanditaire vennootschap met sociaal oogmerk

29

Commanditaire vennootschap op aandelen met sociaal oogmerk

1

Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk

44

Besloten vennootschap met beperkt aansprakellijkheid met sociaal oogmerk

94

Economisch samenwerkingsverband met sociaal oogmerk

2

Andere vormen met Sociaal Oogmerk (publiek recht)

1

 

719

De tabel hieronder geeft voor 2012 een opsplitsing van de vennootschappen met sociaal oogmerk volgens hun activiteitssector.

VSO naar activiteitssector (NACE 2008)

SECTOR

AANTAL

Landbouw, bosbouw en visserij

10

Industrie

21

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

1

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

17

Bouwnijverheid

43

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

52

Vervoer en opslag

8

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

33

Informatie en communicatie

15

Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven

5

Financiële activiteiten en verzekeringen

17

Exploitatie van en handel in onroerend goed

51

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

48

Administratieve en ondersteunende diensten

208

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

1

Onderwijs

16

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

92

Kunst, amusement en recreatie

24

Overige diensten

28

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

1

Extraterritoriale organisaties en lichamen

1

 

692

3) Er zijn momenteel 49 erkend coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk.

4) De tabel hieronder geeft een opsplitsing van de vennootschappen met sociaal oogmerk volgens hun grootteklasse qua aantal werknemers.

Werkgelegenheid in VSO

Aantal werknemers

Aantal

Geen werknemer

317

1 - 4 werknemers

88

5 - 9 werknemers

64

10 - 19 werknemers

61

20 - 49 werknemers

100

50 - 99 werknemers

63

100 - 199 werknemers

21

200 - 499 werknemers

2

500 - 999 werknemers

1

1000 werknemers en meer

2

Mijn diensten beschikken niet over cijfers over de totale werkgelegenheid in deze sector en evenmin over het aandeel van deze werknemers die aandeelhouder zijn van de vennootschap waarin zij werken.