Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-978

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 14 mei 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Vliegreizen - Korte afstanden - Beperking voor regeringsleden en administratie

reis
voertuig op rails
luchtvervoer
vervoer per spoor
minister
ambtenaar
vermindering van gasemissie
milieubescherming
Protocol van Kyoto

Chronologie

14/5/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008)
26/6/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-979

Vraag nr. 4-978 d.d. 14 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Tweede Kamer wil dat ministers en Rijksambtenaren bij dienstreizen tot vijf honderd kilometer voortaan de trein pakken. De Tweede Kamer omarmde dinsdag een motie die dit bepaalde.

Vorig jaar werden 24 000 vliegreizen gemaakt door de Rijksoverheid. Die worden wel klimaatneutraal gemaakt, in de vorm van een vergoeding voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 om bijvoorbeeld bossen aan te leggen.

In de motie staat dat op kortere afstanden de (hogesnelheids)trein een goed alternatief is en dat de regering ervoor moet zorgen dat voor dienstreizen tot vijf honderd kilometer de trein wordt genomen. “Er zijn plaatsen binnen vijf honderd kilometer die geen treinverbinding hebben. Maar Parijs en Frankfurt vallen erbinnen”, zegt de motie.

Verder wordt het aantal vliegreizen zoveel mogelijk beperkt.

Graag had ik dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Wat doet men binnen de regering om het aantal vliegreizen te beperken en bestaan er bepaalde richtlijnen? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

2) Is de geachte minister bereid om wat de kortere afstanden betreft, bijvoorbeeld minder dan vijf honderd kilometer, systematisch de verplaatsingen van ministers en medewerkers van beleidscellen alsook de federale administratie met de trein te laten plaatsvinden? Zo ja, hoe wordt dit opgelegd? Zo neen, waarom niet?

3) Welke andere maatregelen zullen getroffen worden om het milieu te vrijwaren wat betreft de vliegreizen van ministers, staatssecretarissen, leden van de beleidscellen en personeel van de federale administraties? Kan dit uitvoerig toegelicht worden en kan de timing aangegeven worden?

Antwoord ontvangen op 26 juni 2008 :

Volgens een recente evaluatie zou het aantal verplaatsingen per vliegtuig door de regeringsleden, de leden van de strategische cellen en de ambtenaren van de federale administraties ongeveer 6 500 heen- en terugvluchten per jaar bedragen. Die vluchten veroorzaken een jaarlijkse CO2-uitstoot van om en bij de 13 000 ton en hebben dus een aanzienlijke impact op het milieu. Het is dus mijn taak om in overleg met de andere leden van de regering oplossingen te zoeken om die impact te beperken, en om ervoor te zorgen dat de federale overheden hun voorbeeldfunctie op dit domein ter harte nemen.

Er bestaan verschillende manieren om die impact te verminderen. In eerste instantie moeten de verplaatsingen per vliegtuig zoveel mogelijk gerationaliseerd worden. Dat kan enerzijds gebeuren door systematischer gebruik te maken van tele- of videoconferenties, en anderzijds door de trein te nemen voor korte en middellange afstanden waarvoor er goede treinverbindingen bestaan. Het vliegtuig zou aldus enkel worden genomen als dat strikt noodzakelijk is. Voor de verplaatsingen die absoluut per vliegtuig moeten gebeuren, kan de milieu-impact worden geneutraliseerd door gebruik te maken van het systeem voor de compensatie van uitstoot veroorzaakt door vluchten.

Ik heb reeds concrete initiatieven genomen in die zin. Na overleg met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heb ik een nota gericht aan de voorzitters van de directiecomités en de directeurs-generaal van de FOD's, POD's en de algemene directies die onder onze voogdij vallen. Die nota voorziet dat de ambtenaren van de betrokken departementen verplicht de trein zullen nemen voor alle bestemmingen die zich op minder dan 300 km afstand bevinden (Londen, Parijs, Amsterdam, Keulen, enz.) en dat de trein ook de voorkeur zal krijgen voor grotere afstanden die per trein bereikt kunnen worden in minder dan tien uur (bijvoorbeeld de steden in Zuid-Frankrijk, Zwitserland, enz.). Voor de verplaatsingen die toch per vliegtuig moeten gebeuren, wordt de uitstoot geneutraliseerd, ofwel door de aankoop van certificaten bij compensatieprogramma's, ofwel door het aankopen en het annuleren van emissierechten volgens het Europees emissiehandelsysteem, of volgens het Protocol van Kyoto. Die instructies zijn onmiddellijk van toepassing.

Ik ben van plan dit initiatief uit te breiden tot alle regeringsleden en het personeel van de FOD's en de POD's en de instellingen van openbaar nut. Een principebeslissing in die zin werd genomen door de Ministerraad en er werd een werkgroep opgericht om de Ministerraad voor te stellen een gelijkaardige beslissing te nemen, die van toepassing zou zijn op alle federale departementen. Men heeft totnogtoe geen akkoord kunnen bereiken binnen deze groep, doordat er een zekere weerstand bestaat, maar ik geef de hoop niet op om snel tot een ambitieuze beslissing te komen, die de vergelijking kan doorstaan met de initiatieven die door talrijke andere Europese landen op dit domein werden genomen, zoals die in Nederland waar u naar verwees.