Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-961

van Jacques Brotchi (MR) d.d. 14 mei 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Kinesitherapeuten - Ademhalingskinesitherapie- Praktijk - Toestemming

paramedisch beroep
ziekte van de luchtwegen
maatschappelijke positie

Chronologie

14/5/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008)
14/5/2008Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-262

Vraag nr. 4-961 d.d. 14 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Krachtens het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen (Belgisch Staatsblad van 14 mei 2007), mogen de beoefenaars van de verpleegkunde die houder zijn van een titel van “dienst brandweer en dringende medische hulp” (DBDMH) specifieke verstrekkingen toedienen als intubatie en invasieve beademing, zuurstoftherapie, endotracheale aspiratie, enzovoort. Die erkenning voor de beoefenaars van de verpleegkunde is een echte stap vooruit.

Er moet nochtans een juridisch vacuüm worden opgevuld op het gebied van ademhalingskinesitherapie. De kinesisten moeten in hun praktijk immers volgende handelingen verrichten: aerosoltherapie, endotracheale aspiratie, zuurstoftherapie tijdens revalidatiesessies, invasieve en niet-invasieve beademing, enzovoort. Al die handelingen zijn nu verpleegkundige of geneeskundige handelingen waarvoor de kinesisten, die ze nochtans dagelijks uitvoeren, nog geen erkenning hebben gekregen.

Bent u het met mij eens dat het raadzaam is dit juridisch vacuüm op te vullen en de kinesisten eveneens de mogelijkheid te bieden hun beroep volkomen wettelijk uit te oefenen?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2008 :

Momenteel is het krachtens de wet aan kinesitherapeuten toegelaten om, enkel op medisch voorschrift, de volgende handelingen te stellen :

1. systematische handelingen met als doel functieproblemen van spierskeletale, zenuwfysiologische, respiratoire, cardiovasculaire en psychomotorische aard te verhelpen door het toepassen van één van de volgende vormen van therapie:

- de lichaamsoefeningstherapie, zijnde het tot een geneeskundig doel door de patiënt doen uitvoeren van bewegingen, met of zonder fysische bijstand;

- de massagetherapie, zijnde het tot een geneeskundig doel toepassen van massagetechnieken op de patiënt;

- de fysische therapieën, zijnde het tot geneeskundig doel aan de patiënt toedienen van niet-invasieve fysische prikkels, zoals elektrische stromen, elektromagnetische stralingen, ultrageluiden, warmte- en koudeapplicaties en balneotherapie;

2. het verrichten van onderzoeken en het opstellen van balansen van de motoriek van de patiënt met als doel bij te dragen tot het stellen van een diagnose door een geneesheer of een behandeling bestaande uit de in het 1° bedoelde handelingen in te stellen;

3. het concipiëren en het uitwerken van behandelingen bestaande uit de onder het 1° bedoelde handelingen;

4. De prenatale en postnatale gymnastiek.

De handelingen waar u het over hebt zijn van een andere aard — ik citeer aerosoltherapie, endotrachiale aspiratie, oxygenotherapie tijdens reëducatiesessies, niet invasieve en invasieve ventilatie, enz.

Het lijkt me dan ook toe dat u de fundamenten van de wet en van het beroep van kinesitherapeut in vraag stelt.

Het lijkt me aangewezen dat u uw vraag richt tot de Nationale Raad voor de Kinesitherapie, die ter zake bevoegd is krachtens artikel 21ter van het koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, alsook tot de wetenschappelijke vereniging van pneumologen en de vertegenwoordigers van de huisartsen.