Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-758

van Alain Destexhe (MR) d.d. 7 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Verdrag van Rotterdam - Druk vanwege groeperingen van de chemische nijverheid - Toevoeging van asbest - Belgische positie

chemische industrie
asbest
gevaarlijke stof
chemisch product
verdelgingsmiddel
giftige stof
internationale overeenkomst

Chronologie

7/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
30/4/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-758 d.d. 7 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot de voorafgaande geďnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel wordt thans, bijna tien jaar na de goedkeuring, bedreigd door de druk vanwege bepaalde groeperingen van de chemische nijverheid. Welke houding neemt de Belgische regering aan ten opzichte van dat Verdrag en kan ze garanderen dat ze zich niet door die industriële groeperingen zal laten beďnvloeden?

De vierde bijeenkomst van de Conferentie der Partijen zal trouwens plaatshebben in oktober 2008 in Rome. In die vergadering moet worden gesproken over de toevoeging van asbest aan de lijst van gevaarlijke chemische stoffen. Zal de Belgische regering die toevoeging steunen?

Antwoord ontvangen op 30 april 2008 :

Het is de wens van de Belgische regering, net zoals van de andere Europese regeringen, om een groot aantal stoffen op te nemen in de bijlage bij het Verdrag van Rotterdam van zodra deze voldoen aan de opgelegde criteria.

Deze bereidheid kwam reeds tot uiting in de Europese verordening N 304/2003 die handelt over dit thema en waarin 129 chemische stoffen zijn opgenomen, terwijl het Verdrag er slechts 35 bevat.

Wat het verdrag van Rotterdam betreft, bestaat er een wetenschappelijk Comité waarin de leden zetelen als onafhankelijke experts. Dit Comité stelt aanbevelingen voor aan de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag. Zo komt er een aanbeveling om asbest op te nemen in de lijst tijdens de volgende Conferentie van de Partijen die plaats vindt in oktober 2008 te Rome.

De Europese Unie zal voorstander zijn van deze toevoeging, maar bij dit Verdrag kan dit alleen bij consensus.

Tijdens de onderhandelingen zal de Europese Unie alle mogelijke moeite doen om tot een akkoord te komen over de toevoeging van deze stof die reeds verschillende jaren wordt voorgedragen om te worden opgenomen in het Verdrag.