Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7324

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Arbeidsongevallen - Grotere incidentie bij onderaannemers - Situatieschets - Bijscholing van inspecteurs

Europese werkgelegenheidsstrategie
arbeidsongeval
arbeidsveiligheid
onderaanneming
arbeidsinspectie
migrerende werknemer

Chronologie

26/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7324 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de periode van 2002 tot 2006 werd op Europees niveau een communautaire strategie gevoerd voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk. In die periode zou het aantal arbeidsongevallen sterk zijn gedaald. Momenteel loopt een nieuwe strategie van 2007 tot 2012, die nog ambitieuzer is en tot doel heeft de totale incidentie van arbeidsongevallen in de Europese Unie tegen 2012 met 25 % te verminderen door de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren.

In de praktijk zouden zich bij de toepassing van de wetgeving wat betreft gezondheid en veiligheid, problemen voordoen bij onderaanneming, daar werkgevers vaak alleen voor hun eigen werknemers preventieve maatregelen nemen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Blijkt uit de cijfers van de sociale inspectie van de afgelopen vier jaar dat er zich inderdaad meer problemen voordoen bij onderaanneming?

2. Welke specifieke problemen manifesteren zich het meest?

3. Besteedt de inspectie meer aandacht aan de gerichte controle van de preventieve veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die worden genomen door onderaannemers?

4. Worden er ook specifieke problemen gedetecteerd in verband met nieuwe problematieken zoals migratie?

5. Waar en met welke nationaliteiten doen die problemen zich voornamelijk voor?

6. Krijgen de inspecteurs bijscholing om die nieuwe problemen gerichter te kunnen detecteren?

7. Welke concrete bijscholingsinitiatieven werden reeds opgezet sinds 2006?

8. Hoeveel inspecteurs hebben jaarlijks een bijscholing gekregen sinds 2006?

9. Wie werd voor deze bijscholing ingehuurd en hoeveel heeft de bijscholing jaarlijks gekost?