Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7165

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 maart 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen

Rusland
protectionisme
gevogelte
invoerbeperking

Chronologie

10/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
15/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7164

Vraag nr. 4-7165 d.d. 10 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De premier van de Russische Federatie, de heer Poetin, heeft in februari 2010 aangekondigd dat alle import van gevogelte in Rusland mogelijk wordt tegengehouden tot 2015, omdat Rusland tot die tijd uit eigen productie aan de gehele vraag naar deze vleessoort zou kunnen voldoen.

Door de economische crisis grijpen bepaalde landen terug naar protectionistische maatregelen. Deze maatregelen hebben echter een averechts effect en brengen het economisch herstel in het gedrang.

Ik had dan ook volgende vragen:

1. Hoe reageert de minister op het Russische initiatief om de kippen import in Rusland tegen te houden?

2. Kan aangeven worden wat de impact hiervan is voor onze exporteurs, wat de omzet op jaarbasis betreft, en dit op basis van de laatste exportcijfers naar Rusland?

3. Werd tegen deze maatregel reeds protest aangetekend vanuit ons land ten aanzien van Rusland ? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet? Wordt dit overwogen?

4. Welke andere maatregelen zullen getroffen worden als de vooropgestelde maatregel realiteit wordt? Kan de minister dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat gegeven werd door mijn collega de vice-Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen, aan wie de vraag eveneens is gesteld.

Niettemin kan ik hier nog aan toevoegen, voor wat betreft zijn vraag nr. 2, dat volgens de meest recente beschikbare jaarstatistieken de uitvoer van landbouw- en voedingsproducten uit België naar Rusland 1,7 % vertegenwoordigt van de totale Belgische uitvoer van deze producten (jaar 2008). De export van kippenvlees heeft een aandeel van 0,009 % in het totale Belgische uitvoerpakket van landbouw- en voedingsproducten. Binnen de totale Belgische uitvoer van landbouw- en voedingsproducten naar Rusland, vertegenwoordigt kippenvlees 0,43 %. Van de totale Belgische uitvoer van kippenvlees wordt 0,4 % uitgevoerd naar Rusland.

Voor wat betreft zijn vragen nummers 3 en 4 wil ik zijn aandacht vestigen op het feit dat Rusland geen lid is van de Wereld Handels Organisatie. Indien Rusland beslist om via een verhoging van invoerheffingen de ontwikkeling van zijn eigen landbouw en veehouderij te beschermen, dan is dit een autonome beleidsbeslissing waarvoor zij in principe, behoudens mogelijke bilaterale handelsovereenkomsten, ten aanzien van andere landen of van internationale instanties geen verantwoording hoeft af te leggen.

Indien overwogen zou worden om een officiële reactie bij Rusland in te dienen, dan lijkt het aangewezen om dit op EU-niveau te doen. De Belgische export van landbouw- en voedingsproducten naar Rusland, ter waarde van ongeveer 500 miljoen euro vertegenwoordigt 5,7 % van de export van deze producten uit de Europese Unie, voor een totaal van 8,7 miljard euro. Anderzijds vertegenwoordigt de Belgische export van kippenvlees naar Rusland, ter waarde van 2,1 miljoen euro, maar 1,5 % van de EU-export van kippenvlees naar Rusland.