Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7083

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 5 maart 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Vliegtuigmodelbouw - Terreinen - Door Belgocontrol gecontroleerde zones - Voorstel tot sluiting - Problemen - Overgangsperiode - Definitieve sluiting - Opname van terreinen voor modelluchtvaart op de luchtvaartkaarten

veiligheid van het luchtverkeer
Skeyes
luchtruim

Chronologie

5/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
26/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7083 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op het einde van de zomer van 2009 waren de verantwoordelijken van de Association d'aéromodélisme (AAM), de federatie van alle clubs voor vliegtuigmodelbouw van Franstalig België, in beroering omdat ze er door Belgocontrol, het Belgische organisme dat het luchtruim voor de burgerlijke luchtvaart beheert, van op de hoogte werd gebracht dat deze organisatie zich had uitgesproken tegen het behoud van terreinen voor modelluchtvaart in de Belgische gecontroleerde zones (Control Terminal Regions, CTR)

In Franstalig België betreft het vijf terreinen: in Chapelle-lez-Herlaimont, Leval-Trahegnies, Verlaine, Othée en Haneffe. Langs de andere kant van de taalgrens betreft het zes terreinen.

Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGL) kan niet langer aanvaarden dat in die zones nieuwe terreinen worden geopend, noch dat vliegvergunningen op die terreinen worden verlengd. Dat wil zeggen dat sommige clubs voor vliegtuigmodelbouw gedoemd zijn te verdwijnen indien ze geen ander terrein vinden. De AAM heeft daarop gereageerd door te onderhandelen over een zo lang mogelijke overgangsperiode vóór de sluiting van de terreinen en de clubs.

Blijkbaar hebben die onderhandelingen tot een resultaat geleid aangezien Belgocontrol in januari 2010 een positief advies heeft gegeven aan het DGL voor het gebruik van de terreinen, maar voor een strikt gelimiteerde periode. Het dossier zit nu bij de diensten van het DGL die de periode moet vastleggen.

Ik heb volgende vragen:

1. Kunt u uitleggen waarom het gebruik van terreinen in de door Belgocontrol gecontroleerde zones een probleem is?

2. Bestaat er een kans dat de betrokken clubs voor vliegtuigmodelbouw die terreinen toch nog kunnen blijven gebruiken?

3. Indien dat niet zo is, kunt u me dan verduidelijken hoelang de overgangsperiode is en wanneer de clubs de terreinen die ze nu bezetten, moeten verlaten?

4. Kunt u me meedelen wanneer het definitieve advies er zal zijn?

5. Meent u niet dat, zoals de clubs voor vliegtuigmodelbouw vragen, de terreinen voor het modelluchtvaart moeten worden opgenomen in de luchtvaartkaarten? Blijkbaar is dat nooit gebeurd en dat is ongetwijfeld de reden van de beslissing van Belgocontrol. Wat vindt u van die ongerijmdheid?

Antwoord ontvangen op 26 april 2010 :

1. Recente Europese reglementering (ESARR en Common Requirements) verplichtte Belgocontrol tot het uitvoeren van een veiligheidsstudie betreffende modelluchtvaartterreinen in een burgerlijke zone (CTR). Deze veiligheidsstudie resulteerde in een negatieve evaluatie van de risico’s veroorzaakt door de activiteiten op deze modelluchtvaartterreinen.

2. Gelet op de mogelijke negatieve impact van de modelluchtvaart op de veiligheid van het luchtverkeer in een burgerlijke CTR, zoals blijkt uit de veiligheidsstudie van Belgocontrol, zullen, rekening houdend met de reeds toegekende machtigingen, alle betreffende terreinen op termijn gesloten worden. In deze zones zullen zeker geen nieuwe terreinen meer toegelaten worden.

Aan de hand van een aanvullende veiligheidsstudie is voor modellucht-vaartterreinen die momenteel over een geldige machtiging beschikken in een uitzonderlijke regeling met uitdovend karakter voorzien. Deze terreinen kunnen onder specifieke voorwaarden, waaronder operationele beperkingen en verscherpt toezicht door de federale luchtvaart-inspectiedienst, nog een tijdje open blijven.

3. De clubs die over een geldige machtiging beschikken, zullen onder strikte voorwaarden hun terrein mogen blijven gebruiken tot de vervaldatum van hun machtiging, echter met een maximum van drie jaar vanaf de beslissing hieromtrent.

4. Het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft de studie van Belgocontrol geëvalueerd en de besluiten ervan geaccepteerd. Het zal overeenkomstig passende besluiten nemen.

5. Binnenkort zullen alle model-luchtvaartterreinen in de officiële lucht-vaartinformatiepublicatie (AIP) gepubliceerd worden, en zullen ze op een kaart aangeduid worden.

Het feit dat modelluchtvaartterreinen niet op de luchtvaartkaarten voorkomen, ligt echter geenszins aan de basis van de beslissing om de modelluchtvaartterreinen in een CTR te sluiten.