Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7037

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 2 maart 2010

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Brugpensioen - Rechthebbenden met een nieuw werk - Werkgeverssupplement - Vrijstelling van bijdragen voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)

vervroegd pensioen
pensioenvoorwaarden
sociale bijdrage

Chronologie

2/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010 )
23/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7036

Vraag nr. 4-7037 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wie met brugpensioen kan gaan, maar onmiddellijk een nieuwe baan aanvaardt, kan zijn of haar werkgeverssupplement intussen blijven ontvangen en behoudt eveneens zijn of haar brugpensioenrechten. Daarvoor moet bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) een attest C17T worden aangevraagd.

Normaal gezien zouden in dit geval geen bijdragen (3 % voor de RVA en 3,5 % voor de Rijksdienst voor pensioenen) op het werkgeverssupplement mogen worden afgehouden. Uit praktijkgevallen blijkt dat echter toch het geval te zijn. Betrokkenen die daarover mailen naar de RVA of RVP krijgen blijkbaar geen antwoord.

1. Klopt het dat voor mensen die recht hebben op brugpensioen maar meteen weer een nieuwe baan aanvaarden, de bijdragen op het werknemerssupplement niet mogen worden afgehouden?

2. Zo ja, waarom gebeurt het toch en krijgen de betrokkenen geen antwoord van de RVA of de RVP als ze hierover uitleg vragen?

3. Zo neen, was hierover geen wetsontwerp goedgekeurd en waarom werd dat dan niet uitgevoerd?

4. Zal de geachte minister de nodige maatregelen nemen opdat de maatregel correct wordt uitgevoerd en toegepast?

5. Welke procedure moeten de benadeelden volgen om de onterecht afgehouden bijdragen te recupereren?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :

In antwoord op haar vragen,

1. Overeenkomstig de Collectieve arbeidsovereenkomst 17tricies van 19 december 2006 (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2007) behouden de werknemers die zijn ontslagen in het kader van deze overeenkomst of ingevolge een op sector- en/of ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, het recht op de aanvullende vergoeding ten laste van de laatste werkgever, wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende bij een andere werkgever dan de werkgever die hen heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen.

De werknemers die zijn ontslagen in het kader van deze overeenkomst of ingevolge een op sector- en/of ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, behouden ook het recht op de aanvullende vergoeding ten laste van de laatste werkgever, ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitgeoefend voor rekening van de werkgever die hen heeft ontslagen of voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen.

Omdat het uitoefenen van een beroepsactiviteit in principe niet verenigbaar is met het statuut van bruggepensioneerde, verliest de bruggepensioneerde die het werk herneemt de uitkering ten laste van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. Bijgevolg is de inhouding voor de Rijksdienst voor pensioenen van 3,5% niet meer verschuldigd.

2. Wanneer de RVP per e-mail, telefoon of via zijn contact center een vraag krijgt over de gevolgen van het hernemen van het werk door een bruggepensioneerde, dan wordt zo snel mogelijk een antwoord naar de betrokkene gestuurd, per e-mail of per brief. In dit antwoord staat vermeld dat de inhoudingen in het kader van het conventioneel brugpensioen in dit geval niet meer aan de RVP verschuldigd zijn.

3. Niet van toepassing.

4. De genomen maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig de Collectieve arbeidsovereenkomst 17tricies van 19 december 2006. Bruggepensioneerden die het werk hervatten, leveren aan hun laatste werkgever het bewijs dat zij opnieuw in dienst zijn genomen op grond van een arbeidsovereenkomst of dat zij een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen. Zodra de RVP op de hoogte is gebracht van het feit dat de betrokken werknemer niet langer het statuut van bruggepensioneerde heeft ingevolge het hervatten van een beroepsactiviteit, is de inhouding van 3,5% niet langer verschuldigd aan de Rijksdienst.

5. Indien er een onverschuldigd bedrag aan de RVP werd betaald, dan wordt dit terugbetaald op eenvoudig verzoek gericht aan de RVP, nadat werd nagegaan dat de uitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening niet meer aan de werknemer wordt betaald.