Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6982

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 12 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

PWA's - I.D.E.S.S. - Dienstenchequesbedrijven - Opdrachten - Mededinging - Kostprijs van de I.D.E.S.S.-prestaties - Herdefiniëring van de opdrachten van de PWA's - Ontoereikend werkaanbod

dienst voor arbeidsbemiddeling
bijkomend voordeel

Chronologie

12/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6982 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als gevolg van het decreet van het Waals Gewest van 14 december 2006, waarvan de uitvoeringsbesluiten in juni 2007 zijn aangenomen, zijn “Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel” volgens de bepalingen van het decreet "diensten die op het grondgebied van het Waalse Gewest door een "I.D.E.S.S." worden ontwikkeld om in te spelen op erkende of opkomende behoeften van particulieren of collectiviteiten, waaraan niet wordt tegemoetgekomen via de markt, de overheid of de gesubsidieerde instellingen en met de bedoeling werkgelegenheid te creëren en de sociale cohesie te versterken” (artikel 1, 1ste alinea, 2°, van het decreet van 14 december 2006). Daarmee worden kleine renovatiewerken in huizen of tuinierswerk bedoeld.

Het I.D.E.S.S.-decreet biedt een kwetsbaar publiek buurtdiensten aan die door de dienstencheques niet zouden worden gedekt. Het kan voor 20 % echter ook gaan om “elk publiek”. Het decreet biedt langdurig werklozen ook de kans om werk te vinden en bestrijdt zwartwerk. Het bepaalt ook welke organisaties deze diensten kunnen aanbieden: verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's), OCMW-verenigingen en vennootschappen met sociale doeleinden.

Het lijkt mij interessant na te gaan welke invloed de I.D.E.S.S. hebben op de andere bestaande structuren, namelijk de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) en de dienstenchequesbedrijven.

Een deel van de activiteiten van de PWA's werd immers overgeheveld naar de dienstenchequesbedrijven, waardoor men de betrokken werkzoekenden arbeidsovereenkomsten heeft kunnen aanbieden. Terzelfder tijd zijn echter ook de I.D.E.S.S. op het toneel verschenen. De I.D.E.S.S. bieden dezelfde diensten aan als de PWA's, maar tegen een aanzienlijk duurder tarief. Een PWA-cheque kost 6,20 euro en is fiscaal aftrekbaar, terwijl een cheque bij de I.D.E.S.S. 12,10 euro kost en niet aftrekbaar is.

Het is dan ook logisch dat de “beste” elementen de PWA's de rug toekeren om in de dienstenchequesbedrijven te gaan werken want daar genieten ze de voordelen van een echte arbeidsovereenkomst. Dat zou tot gevolg hebben dat de PWA's geleidelijk aan leeglopen, terwijl het gaat om taken die almaar in belang toenemen, onder meer door de veroudering van de bevolking, die de vraag naar hulp bij specifieke klusjes thuis doet toenemen. De PWA's krijgen van de scholen ook veel aanvragen om er de bewaking van de kleuters en de speelpleinen te verzekeren.

Ik heb volgende vragen :

1. Het blijkt dat al die verschillende structuren met elkaar concurreren, vooral omdat hun opdrachten van dezelfde aard lijken te zijn. Is dat waar?

2. Als het waar is dat de I.D.E.S.S.-prestaties twee keer zoveel kosten dan de PWA-prestaties, welke concrete gevolgen hebben de I.D.E.S.S. dan voor de PWA's (diensten, opdrachten, aanbod, vraag)?

3. Sommige PWA-verantwoordelijken zijn van oordeel dat een herdefiniëring van de opdrachten van die drie structuren (de I.D.E.S.S., de dienstenchequesondernemingen en de PWA's) zich opdringt. Kunt u mij zeggen of er een nieuwe definitie van de opdrachten van de PWA's komt, onder meer om niet in concurrentie te treden met de I.D.E.S.S.?

4. Is het waar dat de PWA's te weinig werkaanbiedingen krijgen sinds de oprichting van de I.D.E.S.S.-structuren?

5. Welke maatregelen zult u nemen om die situatie te regelen?