Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6940

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 12 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Adoptieverlof - Toepassing - Bewijs van het onthaal van een kind in het gezin

adoptie
ouderverlof

Chronologie

12/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1444

Vraag nr. 4-6940 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 30ter, 1, tweede alinea, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten dat betrekking heeft op het adoptieverlof werd gewijzigd door de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (artikel 87).

De bepaling luidt thans als volgt: "Om het recht op adoptieverlof te kunnen uitoefenen moet dit verlof een aanvang nemen binnen twee maanden volgend op het daadwerkelijke onthaal van het kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie. De Koning bepaalt de wijze waarop de werknemer het bewijs kan leveren van het onthaal van een kind in zijn gezin in het kader van een adoptie."

De bedoeling van de wetswijziging bestaat erin de (kandidaat-)adoptieouders toe te staan een vergoed verlof te nemen om het kind in hun gezin te verwelkomen en tussen hen en het kind een band te kunnen smeden zodra het kind in het gezin terechtkomt.

De Nationale Arbeidsraad stelt in zijn advies 1623 van 6 november 2007 vast dat de vroegere regelgeving behouden blijft zolang artikel 30ter, 1, tweede alinea, van de wet van 3 juli 1978 en de uitvoeringsmaatregel ervan niet in werking treden. De Koning moet vooraf immers bepalen hoe de werknemer het bewijs kan leveren van het onthaal van het kind in zijn gezin in het kader van een adoptie.

Dat houdt in dat het adoptieverlof pas kan aanvangen binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente van verblijf.

Dat criterium heeft vaak tot gevolg dat de (kandidaat-) adoptieouders hun adoptieverlof niet kunnen opnemen bij de aankomst van het kind in hun gezin. De regelgeving met betrekking de bevolkings- en vreemdelingenregisters voorziet immers in verschillende termijnen voor de formaliteiten in verband met de inschrijving in die registers. Bovendien blijkt dat in sommige gemeenten die inschrijving veel later wordt verricht dan in andere gemeenten.

De Nationale Arbeidsraad stelt in haar advies voor dat het bewijs van het onthaal van het kind in het gezin wordt geleverd door een verklaring op erewoord door de (kandidaat-) adoptieouders die voor echt wordt verklaard door de gemeente.

Daarom had willen vragen:

1. Waarom werd tot op vandaag nog geen koninklijk besluit genomen om de nieuwe bepaling die dateert van 1 maart 2007 ingang te laten vinden? Voor wanneer is dit voorzien?

2. Op welke wijze wil de minister het bewijs laten leveren van het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer? Volgt zij daarbij het advies van de Nationale Arbeidsraad?